Artist: Kirsi Loponen

0 comments
Today, I would like to introduce to you Kirsi Loponen and her colourful world. Since I've got to know about her passion for beadwork, beautiful things she can create fascinated me. Her work became an inspiration for the photographs shown below and for the FIRST *INTERVIEW on this blog. 
Dzisiaj chciałabym Wam przedstawić Kirsi Loponen i jej kolorowy świat. Od kiedy dowiedziałam się o jej pasji do tworzenia koralikowej biżuterii, zafascynowałam się pięknem rzeczy przez nią tworzonych. Jej praca stała się inspiracją do poniższych fotografii oraz PIERWSZEGO *WYWIADU zamieszczonego na tym blogu. 

* I kept the original text written by Kirsi in English and I translated it to Polish. 
* Zachowałam oryginalny tekst napisany przez Kirsi w j. angielskim i przetłumaczyłam go na j. polski.Can you introduce yourself? 
I am Kirsi-peikko (Kirsi the Troll), a 40 year old beader from Finland. I live in Finland, but studied to be a veterinarian in Denmark. I am now working part time as a localization tester, making use of my Danish skills. One day I hope to be selling my beaded jewelry under the name 'Peikko ja Keijukainen' (The Troll and The Fairy).
Czy możesz się przedstawić?
Jestem Kirsi-peikko (Kirsi Troll), czterdziestoletnia projektantka biżuterii z Finlandii. Mieszkam w Finlandii, w Danii studiowałam weterynarię. Pracuję na pół etatu jako tester oprogramowania, głównie wykorzystując język duński. Pewnego dnia chciałabym sprzedawać swoją biżuterię pod nazwą 'Peikko ja Keijukainen' (Troll i Wróżka).


What art do you do and how did you start? 
I do mostly jewelry with off loom beadweaving with seed beads as the main medium. Doing all kinds of crafts runs in my family, so I've been making things with my hands all my life. The first time I tried working with seed beads was in high school, when I did a few simple loomed pieces. The obsession/hobby began in 2007, when I was unemployed. I had been crocheting for a few months, when I found some seed beads in my drawer, and decided I wanted to make a necklace for the midsummer. My sister had shown me a couple of off loom stitches at some point, but I didn't remember them properly, so I Googled 'beadwork'. And then I fell down the rabbit hole of beadweaving. I've also tried (read: obsessed over for a period) polymer clay to make jewelry and parts for jewelry, and chain maille, but seed beads are the drug of choice for me.
Jaką sztukę wytwarzasz i jak zaczynałaś?
Wytwarzam głównie biżuterię tkaną bez krosna koralikami jako głównym materiałem. Rękodzieło od zawsze towarzyszyło mojej rodzinie, więc przez całe moje życie miałam styczność z tworzeniem rzeczy moimi rękami. Pierwsze 'spotkanie' z koralikami nastąpiło w liceum, kiedy stworzyłam kilka prostych sztuk biżuterii na krośnie. Obsesja/hobby rozpoczęła się w 2007 roku, kiedy byłam bez pracy. Przez pare miesięcy szydełkowałam, kiedy to znalazłam kilka koralików w mojej szufladzie i postanowiłam, że zrobię naszyjnik na Noc Kupały. Moja siostra pokazała mi kilka szwów, ale nie zapamiętałam ich na długo, więc wygooglowałam 'ornament paciorkowy" i zostałam pochłonięta przez tzw. *"beading". Spróbowałam również (czytaj: miałam obsesję przez jakiś czas) wyrobu biżuterii/półfabrykatów biżuteryjnych z modeliny i łańcuchów (coś jak kolczuga), ale to jednak koraliki są moim uzależnieniem. 

*czasami tłumaczony na j. polski jako "koralikowanie"


How do you usually work? 
I work as unergonomically as possible, from my couch, with my beads on the coffee table (and everywhere around me...) I also watch tv or Facebook etc. while working... There are plenty of barely started, and almost finished pieces around – sometimes I'm missing the perfect clasp, or just cant decide how to finish the piece, quite often I get a new idea in the middle of the piece, and can't wait to try it.
Jak najczęściej pracujesz?
Pracuję nieergonomicznie jak tylko możliwe, z mojej kanapy z koralikami na stoliku kawowym (i wszędzie wokół mnie...). Zawsze oglądam TV lub Facebook itd. w czasie tego zajęcia... Wszędzie są dopiero co rozpoczęte lub prawie ukończone sztuki biżuterii - czasami brakuje perfekcyjnego zapięcia, albo po prostu nie mogę zdecydować się w jaki sposób zakończyć daną ozdobę. Dość często mam nowy pomysł po środku wykonywanej pracy i nie mogę czekać, aby go wypróbować. 

Bracelet inspired by the 'Mitate Garden' cuff by Stephanie Eddy /
Bransoleta inspirowana "Mitate Garden' wykonaną przez Stephanie Eddy

From where do you get your inspiration? 
The strongest inspiration for me is people I know. I get it in my head that I want to make a piece to a certain person (or someone commissions a piece from me), and then I think about their style and colours. If I'm in a rut, browsing beading blogs and beading directly from patterns gets me started. Once I'm in the flow, I often get ideas from the pieces I'm working on. Bedweaving is a perfect medium for me this way – I'm not a person with a wild imagination, but I constantly see potential and ways to develop things that already exist. Sometimes the beads give me inspiration, and I just have to make something with a certain bead or a bead combination. My personal butterfly got it's colours from pine trees, the green from the needles, and the two tones of brown from the trunk. I also get ideas and inspiration from jewelry made of other materials, and architectural details, that I want to make versions of in beaded form.
Skąd czerpiesz inspiracje?
Największą inspirację czerpię z ludzi, których znam. Mam w głowie to, co chciałabym zrobić dla danej osoby (lub ktoś zamawia coś ode mnie), a później myślę o kolorystyce i stylu. Jeżeli wpadam w rutynę, przeglądam blogi z biżuterią paciorkową i rozpoczynam beading bezpośrednio ze wzoru. Gdy już pracuję, często znajduję inspirację z biżuterii, którą właśnie wykonuję. Beading jest idealny dla mnie pod tym względem - nie jestem osobą z dziką wyobraźnią, ale zawsze widzę potencjał i możliwości rozwoju rzeczy, które już istnieją. Zdarza się, że koraliki są moją inspiracją i wtedy muszę zrobić coś z danym koralikiem lub koralikową kombinacją. Mój osobisty motylek dostał kolory z sosny, zielony z igiełek i dwa odcienie brązu z kory drzewa. Bodźcem może być również biżuteria wykonana z innych materiałów, detale architektury, które chcę ująć w formie koralików. 


What is your latest project?
Right now I'm working on a new earring pattern. I started to make a pair for my grandmother to replace a pair I made before that she misplaced (she already found them, though). I chose a simple pattern from a magazine that was made with the same basic technique as the original pair. I didn't have all the same materials as in the pattern, so I ended up with something a little bit different. I'm choosing colours for the third pair at the moment.
Jaki jest Twój ostatni projekt?
Obecnie pracuję nad nowym wzorem kolczyków. Rozpoczęłam nową parę dla mojej babci, aby zastąpić poprzednie, zgubione (mimo, że już je odnalazła). Wybrałam łatwy wzór z magazynu, którego podstawa była taka sama jak w oryginalnych kolczykach. Nie miałam takich samych materiałów jak w tym wzorze, więc skończyłam na robieniu czegoś troszkę innego. W tej chwili jestem na wyborze koloru trzeciej pary.


Do you have any advice for people who want to start beading? 
Buy seed beads of proper quality! Japanese (specifically Miyuki and Toho) and Czech beads are where it's at. It is often suggested to start with the larger bead sizes (8/0 for Japanese and 9/0 for Czech), and I find this a good advice. Many people are a bit scared of the smallest sizes, but personally I find the challenge with them is with holding the tiny beadwork while working rather than the small size of the beads itself. If you want to try something made with peyote stitch, cylinder beads (Delica by Miyuki, Treasure by Toho) are the best to start with, even though they are the most expensive (you will get a neat result on your first try, which is nice for something so time consuming). For other basic stitches, regular seed beads from Czech and Japan are fine. Most patterns in the magazines are for Japanese seed beads, even though it's not usually mentioned. You don't have to buy magazines or books to get started, though! I worked only from free tutorials and patterns from the internet for a long time. Nowadays there are a lot of free video tutorials on YouTube as well. Don't be afraid to try, but do start with something fairly simple, especially if you are new to crafting, or find graphs hard to read. No need to scare yourself off by making things too hard. Most beaders who have blogs or are on beading forums are also very happy to answer questions, as long as you've put some effort in figuring things out on your own first. You can also find classes via many bead stores, if you'd like some hands on tutoring, or to meet other beaders.
Czy masz jakieś porady dla osób, które chcą rozpocząć beading?
Kup koraliki o odpowiedniej jakości! Należy skupić się na japońskich (konkretnie Miyuki i Toho) i czeskich. Często zaleca się, aby rozpocząć od większych rozmiarów (8/0 japońskie i 9/0 czeskie) co uważam za dobrą wskazówkę. Wielu ludzi nieco obawia się mniejszych rozmiarów, ale osobiście uważam, że wyzwaniem jest tu trzymanie koralika podczas pracy, a nie sama jego wielkość. Jeżeli chcesz spróbować ścieg peyote, koraliki cylinder są najlepsze (Delica z Miyuki, Treasure z Toho), choć są najdroższe (otrzymasz estetyczny rezultat za pierwszym razem, co jest miłe w tak czasochłonnym zajęciu). Dla pozostałych podstawowych ściegów, regularne koraliki z Czech i Japonii są w porządku. Większość wzorów w czasopismach są wykonane z japońskich koralików, chociaż nie jest to zwykle wymienione. Nie musisz kupować czasopisma lub książki, aby rozpocząć! Przez długi okres pracowałam tylko z darmowymi poradnikami i wzorami dostępnymi w internecie. W dzisiejszych czasach można także znaleźć wiele filmików na YouTubie. Nie bój się spróbować, zacznij od czegoś prostego, zwłaszcza gdy dopiero zaczynasz przygodę z rękodziełem lub masz trudności z odczytywaniem grafów. Nie ma potrzeby, aby odstraszać się zbyt trudnymi rzeczami. Większość projektantów biżuterii z koralików, którzy posiadają blogi, albo są obecni na forach o beadingu, bardzo chętnie odpowiadają na pytania, tak długo jak tylko włożysz trochę wysiłku w rozpracowanie zagadnienia na własną rękę. Możesz również znaleźć zajęcia za pośrednictwem sklepów z koralikami, jeżeli chciałbyś mieć korepetycje, albo spotkać się z innymi ludźmi zajmującymi się beadingiem. 


Can people buy your jewelry? 
If they are lucky ;) My webshop is on a hiatus (need to make new pictures), but if you're in Finland, you can email me for inquiries at peikkojakeijukainen at gmail.com
Czy ludzie mogą kupić Twoją biżuterię?
Jeśli mają szczęście ;) Mój sklep jest zawieszony (muszę zrobić nowe zdjęcia), ale jeżeli jesteś w Finlandii, możesz do mnie napisać z zapytaniem pod adres peikkojakeijukainen (małpa) gmail (kropka) com


Kirsi's blog in Finnish & English | Blog Kirsi w j. fińskim i j. angielskimhttp://peikkonen.blogspot.fi

I met Kirsi while working as a Software Test Engineer, we worked on many projects together. I truly enjoyed traveling with her on business trips. She usually had a beading magazine full of colourful patterns with her. She made two fantastic jewelry pieces (necklace and bracelet) for me which are presented on the photographs above.
Poznałam Kirsi pracując jako Tester Oprogramowania, pracowałyśmy razem nad wieloma projektami. Bardzo podobały mi się nasze podróże służbowe. Zazwyczaj miała ze sobą magazyn beadingu pełen kolorowych wzorów. Zrobiła dla mnie dwie fantastyczne ozdoby (naszyjnik i bransoletka), które są prezentowane na powyższych zdjęciach.


Cheesecake

0 comments

Cheesecake with lingonberry topping
From a very long time I wanted to work on food photography. Observing culinary blogs I got the impression that most of the pictures are taken by professionals. From my favourite list I can mention www.mojewypieki.com, hpba.pl, and recently visited gruszkazfartuszka.pl. Almond cheesecake for Father's Day (in Poland 23.06) was most to my liking, so I decided to practice on it. Of course, as always with most recipes - must be modified because of my gluten-free cuisine and of the products availability (in my fridge). My kitchenware isn't so fascinating (how I miss my mother's kitchen, where you can find old, beautiful kitchenware), but recently I received from my friends a wonderful wedding gift! A awesome cake plate with fleeing Moomin :D. I had to use it!
Sernik polany borówką brusznicą
Już od bardzo długiego czasu chciałam poćwiczyć fotografię jedzenia. Obserwując niektóre blogi kulinarne, odnosi się wrażenie, że zdjęcia zostały zrobione przez profesjonalistów. Z moich ulubionych mogę wymienić www.mojewypieki.com, hpba.pl, czy ostatnio odwiedzany przeze mnie blog gruszkazfartuszka.pl. Migdałowy sernik na dzień ojca najbardziej przypadł mi do gustu, wiec postanowiłam poćwiczyć. Oczywiście jak zawsze z większością przepisów - muszę je modyfikować ze względu na kuchnię bezglutenową oraz dostępność produktów (w lodówce). Zbiór moich naczyń również nie jest fascynujący (jak ja tęsknię za kuchnią mojej mamy, gdzie można znaleźć naczynia sprzed parędziesięciu lat!), ale ostatnio moi znajomi sprawili mi ogromny prezent ślubny! Dostałam super paterę do tortu z uciekającym Muminkiem :D Trzeba było to wykorzystać!

Here you can see the results of my first food photography :p. Photos were taken on the balcony with a small help of reflector.
Oto efekt mojej pierwszej sesji jedzeniowej :p Zdjęcia wykonane zostały na balkonie z pomocą małej blendy odbijającej światło.   And something to drink | I coś do picia


Cake plate | Patera do tortu
Croatia

0 comments
At the beginning of June my husband and me went to Croatia to celebrate our honeymoon. The decision for this destination came easily because we heard a lot of good things about it.
We booked an apartment in a village called Lokva Rogoznica. To reach this wonderful place we rented a car at Split International Airport, a small Renault Clio that was only 2 weeks old! The car rental was a great idea to see as much as possible during our stay. Lokva Rogoznica is a small, old village situated in the mountains about 30km south from Split. It is a very peaceful, silent place in short distance to the sea (walking uphill was a bit difficult but it's worth the sacrifice for the great views). 
Na początku czerwca mój mąż i ja udaliśmy się do Chorwacji w naszą podróż poślubną. Decyzja o tym kierunku zapadła bardzo łatwo, ponieważ słyszeliśmy wiele dobrych opinii o tym kraju.
Zabukowaliśmy apartament w wiosce Lokva Rogoznica i wynajęliśmy auto na lotnisku w Splicie, aby dotrzeć do tego wspaniałego miejsca - małe Renault Clio, które miało tylko 2 tygodnie! Wynajem auta był dobrym pomysłem, aby zobaczyć jak najwięcej podczas naszej podróży. 
Lokva Rogoznica jest małą, starą wioską usytuowaną w górach, około 30 km na południe od Splitu. Bardzo ciche i spokojne miejsce, znajdujące się w odległości krótkiego spaceru od morza (pieszo pod górę było trochę trudniej, ale warto się poświęcić dla wspaniałych widoków).

D/1.
Arrival to Split International Airport from Helsinki and renting a car. A tip: when you book a car through www.rentalcars.com don't buy a full insurance online! Buy it at the car rental office. Sixt informed us that the online insurance is not valid for them and if something would happen - we would have to claim the money from rentalcars. Additionally, Sixt wanted to freeze 900€ on our bank account as a deposit what created an unpleasant feeling... 900€?!? At the end, we bought additional insurance from Sixt to don't worry too much.
We arrived to the apartment in Lokva Rogoznica around 1 pm and we felt in love with that place right away. Check our recommendation on Airbnb website posted by Samuel: Large Studio Apartment w/Balcony. What's more, we had a honor to be the first guests in this wonderful place! 
Przybycie na Międzynarodowe Lotnisko w Splicie z Helsinek i wynajem auta. Wskazówka: jeżeli zabukujesz samochód przez stronę internetową www.rentalcars.com nie zakupuj pełnego ubezpieczenia przez internet! Kup je w biurze wynajmu samochodów. Sixt nas poinformował, że internetowe ubezpieczenie nie jest dla nich ważne i jeżeli cokolwiek się stanie, będziemy musieli domagać się pieniędzy od rentalcars. Dodatkowo, Sixt chciał zamrozić 900€ na naszym koncie jako depozyt, co stworzyło nie najlepszą atmosferę...900€ ?!? Koniec w końcu kupiliśmy dodatkowe ubezpieczenie od Sixt, aby nie martwić się zbytnio.
Przybyliśmy do Lokva Rogoznica około 13:00 i zakochaliśmy się w tym miejscu od razu. Sprawdź naszą rekomendację na Airbnb zamieszczoną przez Samuela: Large Studio Apartment w/Balcony. Co więcej, byliśmy pierwszymi gośćmi w tym wspaniałym miejscu!

D/2.
We went to Dubrovnik crossing the border with Bosnia and Herzegovina-and here is another tip for all people who rent a car in Croatia - you don't need an additional green card to enter/cross that country (offered by many car rental companies for additional charge), the car insurance covers trips to BiH by default (if not crossed out). Dubrovnik is a great city when it comes to infrastructure, architecture and cappuccino :). Unfortunately, the amount of tourists is very high, even on the side streets so I cannot put it on my 'romantic' list. 
Pojechaliśmy do Dubrownika, przekraczając granicę z Bośnią i Hercegowiną - i tu inna wskazówka dla osób, które wynajmują samochód w Chorwacji - nie potrzebujesz dodatkowej zielonej karty, aby wjechać/przekroczyć to państwo (oferowanej przez wiele biur wynajmu samochodów za dodatkową opłatą), ubezpieczenie samochodu pokrywa wyjazdy do BiH już w pakiecie (o ile nie zostało to specjalnie wykreślone). Dubrownik jest wspaniałym miastem pod względem architektonicznym, infrastruktury i cappuccino :). Niestety, ilość turystów jest bardzo wysoka, nawet w bocznych uliczkach, więc nie mogę go wpisać na moją 'romantyczną' listę.

D/3.
Omis, a small town situated about 9km away from our village. From there we decided to discover the world around River Cetina, driving through the winding roads. 
Omis, małe miasteczko położone około 9 km od naszej wsi. Stamtąd postanowiliśmy odkryć świat wokół rzeki Cetriny, jadąc krętymi drogami. 

D/4. 
We made a serious decision to cancel our accommodation in Split (we booked it in advance so we would be 3 nights in the village and 6 in the bigger city) and stay with our lovely hosts Mira and Darko. Additionally, we had to extend our car rental. It was very convenient because Split Airport was on the way to Trogir, another city recommended in many tourist brochures. In Trogir we ate a fantastic dinner with crazy storm above our heads. 
Podjęliśmy decyzję, aby anulować zakwaterowanie w Splicie (zabukowaliśmy je wcześniej, tak aby spędzić 3 noce na wsi i 6 w większym mieście), aby zostać z naszymi wspaniałymi gospodarzami Mirą i Darko. Dodatkowo musieliśmy przedłużyć wynajem auta co było w miarę wygodne, ponieważ lotnisko znajdowało się po drodze do Trogir, miasta polecanego w wielu turystycznych folderach. 

D/5. 
Plitvice Lakes National Park. This beautiful place appears on UNESCO list for almost 40 years. The uniqueness of fauna and flora, very well prepared tourist tracks, ferry and bus transport- everything for just 110 kunas (June). We drove through the Croatian mountains for 4 hours to reach that fantastic place. It was worth it!
Park Narodowy Jezior Plitwickich. To piękne miejsce jest na liście UNESCO już prawie 40 lat. Unikalna fauna i flora, bardzo dobrze przygotowane trasy turystyczne, promowy i autobusowy transport - to wszystko za 110 kun (czerwiec). Przedzieraliśmy się przez chorwackie góry przez 4 godziny, aby dotrzeć do tego fantastycznego miejsca. Było warto!

D/6.
Taking it slow. 
Relaks.

D/7.
Split in the same way as Dubrovnik is one of the biggest cities in Croatia. If you are a great fan of natural products I recommend you to visit a Green Market where you will find a lot of local products in good price. During our trip we decided to use some kind of water transport, to spend some time on the water. We arrived to Split a bit too late to take a ferry so we decided to jump on the little motor boat and to spend whole 90min on the sea :D. 
Split, tak samo jak Dubrownik, jest jednym z większych miast Chorwacji. Jeżeli jesteś fanem naturalnych produktów, polecam Ci wizytę na Green Market, gdzie możesz znaleźć wiele lokalnych produktów w dobrej cenie. Podczas naszej podróży zdecydowaliśmy się skorzystać z jakiegoś środka transportu wodnego, aby spędzić trochę czasu na wodzie. Do Splitu przyjechaliśmy zbyt późno, aby załapać się na prom, dlatego wskoczyliśmy na łódź, która opłynęła z nami wybrzeże w 90 min.

D/8.
Krka National Park. I truly recommend this park for everyone, especially for families with kids. The ticket price is the same as in Plitvice Lakes NP but here you can swim under the waterfalls! What a refreshing feeling and unforgettable moment!
Park Narodowy Krka. Szczerze polecam ten park wszystkim, szczególnie rodzinom z dziećmi. Cena biletów jest taka sama jak w PM Jezior Plitwickich, ale tutaj cena zawiera możliwość popływania pod wodospadami! Co za orzeźwiające i niezapomniane przeżycie!

D/9.
A beach time! Living in Finland for such a long time caused that we really miss the sun. We took a bit of food and refreshments, found a perfect beach far away from any noise and we enjoyed it for a few hours. At the evening our hosts prepared a special dinner. We spoke about everything and nothing for long hours. 
Czas na plażę! Długie mieszkanie w Finlandii sprawiło, że bardzo tęsknimy za słońcem. Wzięliśmy ze sobą trochę jedzenia i napojów, znaleźliśmy idealną plażę z dala od hałasu i cieszyliśmy się nią przez kilka godzin. Wieczór należał do naszego gospodarza, który przygotował wyjątkową kolację. Rozmowom nie było końca.

D/10. 
Back to Tampere, Finland.
Powrót do Tampere w Finlandii.
Photographs / Fotografie
Click on the photo to enlarge / Kliknij na zdjęcie, aby powiększyće m i r e l l a

EN: Thank you for visiting my personal blog. Text is bilingual (English and Polish). You can find here posts about photography, painting, video, graphics and things which involve my/others creativity. I am looking forward to your comments and suggestions.

PL: Dziękuję za odwiedzenie mojego osobistego bloga. Tekst jest dwujęzyczny (angielski i polski). Możesz znaleść tutaj posty o fotografii, malarstwie, wideo, grafice i tym, co wiąże się z moją/innych kreatywnością. Na co dzień mieszkam w Finlandii. Z niecierpliwością czekam na Wasze komentarze i sugestie.
 

e m i r e l l a

e m i r e l l a
Loading...

Total Pageviews /// Liczba odsłon