ULTRAMARINE


Today is special day for me so I decided to paint something new. After the deep thoughts, I decided to paint a series of abstractions - it will be the first thing on which I will focus. Ever since I started painting I tried different styles, themes, techniques, and I think it's time to focus on something specific (for now). You can expect photo reports from my work on abstractions, just as I it did before. I will also post my older works (a bit later) and describe the meaning of them. I hope you will like it.

For my new painting I will use mainly ultramarine and something new - jute strings.

Dzisiaj jest wyjątkowy dzień, więc postanowiłam namalować coś nowego. Po głębokich przemyśleniach, postanowiłem namalować serię abstrakcji - będzie to pierwsza rzecz na której się skupię. Odkąd zaczęłam malować próbowałem różnych stylów, tematów, technik i myślę, że nadszedł czas, aby skupić się na czymś konkretnym (jak na razie). Możecie oczekiwać fotorelacji z malowania moich
abstrakcji, tak jak robiłam to do tej pory. Zamieszczę na blogu starsze prace (troche później) i także opiszę ich znaczenie. Mam nadzieję, że to polubicie.

 Do mojego nowego obrazu użyję głównie ultramaryny i coś nowego - sznurki jutowe.


Jute strings /// Sznurki jutowe
Background in ultramarine with magenta stripe. /// Tło ultramaryntowe z amarantowym paskiem.
Colored jute strings :D /// Kolorowe sznurki jutowe ULTRAMARINE

"A deep blue pigment for artists, made initially from lapis lazuli* imported by Italy from Persia (now Iran); the name is derived from the Latin ultra, or "beyond," and marine, or "sea." Before being produced synthetically, this blue was so rare and expensive that it was the custom in Italy for a patron of a painting to supply the blue pigment."

*Lapis lazuli
"A bright blue derived from lazurite, a blue silicate mineral. Named after the Persian lazhward, meaning blue, lapis lazuli is found in Badakhshan, Afghanistan, and elsewhere (...)."   

THE COLOR COMPEDIUM
HOPE AND WALCHPS. Thanks to all of you who remembered about my name-day :D. All the best for you too!!! 


ULTRAMRYNA

"Głęboko niebieski barwnik dla artystów, wykonane pierwotnie z lapis lazuli * importowanych przez Włochy z Persji (obecnie Iran); nazwa pochodzi od łacińskiego ultra, albo "morze". Przed wytworzaniem tego barwnika metodą syntetyczną, był on tak rzadki i drogi, że było w zwyczaju dostarczenie go przez mecenasa we Włoszech "

* Lapis lazuli
"Jasny niebieski pochodzi od Lazurytu, niebieski krzemian mineralny. Nazwa pochodzi od perskiego lazhward, co oznacza niebieski, lapis lazuli znajduje się w Badachszanie, Afganistanie i innych krajach (...)."


THE COLOR COMPEDIUM
HOPE AND WALCHPS. Dziękuję wszystkim, którzy pamiętali o moich imieninach: D. Wszystkiego najlepszego również dla Was!!!b l u s h

Magenta has been used! b l u s h  was created. Why b l u s h? The answers are as many as your thoughts. One of them is my nature, I often blush when I am embarrassed. Also the word PASSION has magenta color for me :).
Coral and fuchsia were used to paint gauzes. The background is painted in a bit different way than my previous abstraction. There were many changes, ranging from white, black, red, orange, the golden, ending with the background that you can see in front of you.

Magenta została wykorzystana! b l u s h* został stworzony. Dlaczego b l u s h? Odpowiedzi jest tyle, ile Waszych myśli. Jednym z nich jest moja natura, często się rumienię, kiedy jestem zakłopotana. Również słowo PASJA ma dla mnie kolor magentowy :).
Koralowy i fuksja zostały wykorzystane do pomalowania gazy. Tło jest malowane w nieco inny sposób niż na mojej poprzedniej abstrakcji. Było wiele zmian, począwszy od białego, czarnego, czerwonego, pomarańczowego, złotego, kończąc na tle, które możecie ujrzeć przed sobą.

*r u m i e n i e c

b l u s h
Acrylic on canvas 50x100 cm + gauze /// Akryl na płótnie 50x100 cm + gaza 

Some details /// detale:
b l u s h  on the wall :D /// b l u s h na ścianie :D


Distinguished

During my Juhannus holidays I met a lot of wonderful people. One of them has passion for his Mercedes cars since 1987 when he has started to collect them. The oldest ones are standing in front of his house, just waiting to be captured via camera. Old, covered in moss, decayed, yet endearing in their beauty.

Podczas Juhannusa spotkałam wiele wspaniałych osób. Jedna z nich ma pasje kolekcjonowania starych Mercedesów od 1987 roku. Najstarsze stoją przed jego domem, czekając na obiektyw aparatu. Stare, pokryte mchem, dostojne, poprostu piękne. 
Canon EOS 40D 

M i S t A k E

We are all afraid to make mistakes. However, I think that you can find in them something positive, something beautiful. Reflections, little spots give uniqueness to photography.
Wszyscy boimy się popełniać błędy. Ja jednak myślę, że można znaleźć w nich coś pozytywnego, coś pięknego. Refleksy, plamki dają wyjątkowość fotografii.

Canon EOS 40DMAGENTA

Preparing to paint another abstraction, I decided to use the gases that are left from the last painting and create a similar work to ABSTRACTION 001.I like all shades of red and I think it will fit on a black-and-white background. I am wondering what will be the end result.

Przygotowując się do namalowania kolejnej abstrakcji, postanowiłem wykorzystać gazy, które pozostały od ostatniego malowania i stworzyć podobną pracę do ABSTRACTION 001. Bardzo lubię wszystkie odcienie koloru czerwonego i myślę, że będzie pasować na czarno-białym tle. Zastanawiam się, jaki będzie efekt końcowy.

  
Main inspiration /// Główna inspiracja

Preparing base for painting /// Przygotowanie bazy do malowania
The beautiful magenta primary color /// Piękny kolor magenty podstawowej

I could use a manicure /// Przydałby się manicure


MAGENTA

"A brilliant purplish red, as well as a dye similar to fuchsin or solferino; named in 1859 after the French victory in that year at the northern Italian town of Magenta. One of the earliest synthetic dyes (after mauve) and particularly popular in the Victorian era, magenta is a coal tar derivative. In its crystalline form, the dye has a bright green sheen; but when dissolved, magenta colors animal fibers directly, and vegetable fibers after mordanting, in a characteristically strong but unstable red."    

THE COLOR COMPEDIUM 
HOPE AND WALCHMAGENTA

"Genialny purpurowy odcień czerwieni, jak i również barwnik podobny do fuksji lub solferino, nazwany w 1859 roku po zwycięstwie Francji nad miejscowością Magenta w północnych Włoszech. Jeden z pierwszych syntetycznych barwników (po mauve) i szczególnie popularny w epoce wiktoriańskiej. Magenta jest pochodną smoły węglowej w postaci krystalicznej, barwnik ma jasny zielony połysk, ale po rozpuszczeniu, magenta koloryzuje włókna zwierzęce bezpośrednio, a włókna roślinne po bejcowaniu, w charakterystyczną silną, ale niestabilną czerwień ".

THE COLOR COMPEDIUM 

HOPE AND WALCH

ABSTRACTION 001

ABSTRACTION 001
Acrylic+oil on canvas 50x100 cm + gauze./// Akryl + olej na płótnie 50x100 cm + gaza.

Some details /// detale: Abstraction


Today I decided to paint abstraction. Why abstraction? I am a member of the forum 'Tessart' for painters (in Poland) who is organizing monthly internal competition (more or less is about encouraging people to paint). I really liked the subject 'abstraction' so I decided to paint something. And I will have a painting that fits to my living room! 
My painting is not ready yet but I made some pictures, which I want to share.

Dzisiaj postanowiłam namalować abstrakcję. Dlaczego abstrakcję? Jestem członkiem forum "Tessart" dla malarzy (w Polsce), który organizuje comiesięczny konkurs wewnętrzny (mniej lub bardziej chodzi o zachęcanie ludzi do malowania). Bardzo spodobał mi się temat 'abstrakcja', więc postanowiłem coś namalować. I będę miała obraz, który dopasuję do mojego pokoju!
Mój obraz nie jest jeszcze gotowy, ale zrobiłam kilka zdjęć, którymi chciałbym się podzielić.


My inspiration: carpet and pouf /// Moja inspiracja: dywan i pufa

I decided to use some of the forgotten by me bright acrylic paints /// Postanowiłam wykorzystać niektóre z zapomnianych przeze mnie jasnych farb akrylowych
Is it my carpet color? /// Czy to mój kolor dywanu?


Gauze /// Gaza

One of the main background colors /// Jeden z głównych kolorów tła
Black and white background painted with acrylic paint /// Czarno-białe tło malowane farbą akrylową

The background corrected with oil colors /// Tło poprawione farbami olejnymiTo be continued...
Ciąg dalszy nastąpi ...

e m i r e l l a

EN: Thank you for visiting my personal blog. Text is bilingual (English and Polish). You can find here posts about photography, painting, video, graphics and things which involve my/others creativity. I am looking forward to your comments and suggestions.

PL: Dziękuję za odwiedzenie mojego osobistego bloga. Tekst jest dwujęzyczny (angielski i polski). Możesz znaleść tutaj posty o fotografii, malarstwie, wideo, grafice i tym, co wiąże się z moją/innych kreatywnością. Na co dzień mieszkam w Finlandii. Z niecierpliwością czekam na Wasze komentarze i sugestie.
 

e m i r e l l a

e m i r e l l a

Total Pageviews /// Liczba odsłon