Faded

Spending my summer in tourist place, I am surrounded by a lot of souvenirs. In almost every store I can see hundreds of postcards on stands. The first postcard in turn, is fading due to sun exposure. I like how the color has changed on them, even though nobody buys them. I would like to present some photos from my little moon in those faded colors :).

Spędzając lato w turystycznym miejscu, jestem otoczona wieloma pamiątkami. W prawie każdym sklepie można zobaczyć setki pocztówek na stojakach. Pierwsza pocztówka z kolei, jest wyblakła ze względu na słońce. Lubię jak kolor zmienił się na nich, pomimo że nikt ich nie kupuje. Chciałbym przedstawić kilka zdjęć z mojego małego księżyca w tych wyblakłych kolorach :).

Shadows

Are you fascinated by shadows? Very interesting to me are the shapes formed by them on the walls, especially at night. I took some pictures, which I would like to share with you.
Czy cienie Ciebie fascynują? Dla mnie bardzo ciekawe są kształty tworzone przez nie na ścianach, zwłaszcza w nocy. Zrobiłem kilka zdjęć, którymi chciałbym się z Wami podzielić. Little abstract

Over the last few days I had the chance to practice various techniques of painting. Here are some of the effects, which I got. The images are painted on plywood with size 19 x 34 cm. My dad and I made a quick exercise with a nice end result. Some are nicer, the other less, but I think that each can find something interesting.

W ciągu ostatnich kilku dni miałam okazję sprbować różnych technik malarskich. Oto niektóre z efektów, które otrzymałam. Obrazy są malowane na sklejce o rozmiarze 19 x 34 cm. Mój tata i ja wykonaliśmy szybkie ćwiczenie z ładnym efektem końcowym. Niektóre obrazki są ładniejsze, inne mniej, ale myślę, że każdy może znaleźć coś dla siebie. 

Another galaxy /// Inna galaktyka

Bonfire /// Ognisko

Deep /// Głębia

Buds /// Pączeki kwiatowe

Peafowl /// Paw

Burning river  /// Paląca się rzeka

Sunset /// Zachód słońca

Mysterious tree /// Tajemnicze drzewo

The winter is coming :P /// Zima nadchodzi

Route 66

¡Hola!
My first 'big' painting was finished and hung on the wall. I had a lot of fun and I got a lot of practical information while painting with my father. We decided to put the two: his and my signature what is somehow charming.

¡Hola!
Mój pierwszy "wielki" obraz został zakończony i zawisł na ścianie. Miałam dużo zabawy i otrzymałam wiele praktycznych informacji podczas malowania z moim tatą. Zdecydowaliśmy się umieścić oba: jego i mój podpis, co jest w jakiś sposób urocze.

Painting hangs on the wall. /// Obraz wisi na ścianie.

Our interpretation of Route 66. On the middle of the picture is less detailed which is fine because we knew that this part will be cover by Chevrolet Bel Air.  /// Nasza interpretacja Route 66. Na środku obrazu jest mniej szczegółów, co jest w porządku, ponieważ wiedzieliśmy, że ta część będzie zasłonięta Chevroletem Bel Air.

3D Elvis Presley.

Some details /// detale:
I must say that I really appreciate how we worked together (my dad and I).
Warm greetings from Spain!
Ps. This painting is only an interpretation of Route 66.

Muszę powiedzieć, że naprawdę doceniam jak się nam współpracowało (tacie i mi). 
Ciepłe pozdrowienia z Hiszpanii!
Ps. Ten obraz jest tylko interpretacja Route 66.

Sketch

Today, my dad said: "I will help you because you are painting in such a detailed style, that it will take forever"! Hehe! So today we were working together and we finished a whole sketch :D.
Now you can see what is the theme of this picture: Route 66. Why? In "Rock Cafe" (bar, which belongs to our client) the main decoration is a portrait/imitation of Elvis Presley, who sits in a red Chevrolet Bel Air. Our client wanted to have a background for that decoration.

Dzisiaj mój tata powiedział: "Pomogę Ci, bo malujesz w tak szczegółowym stylu, że będzie to trwać wiecznie"! Hehe! Więc dzisiaj współpracowaliśmy i skończyliśmy cały szkic: D.
Już teraz można zobaczyć, co jest tematem przewodnim tego obrazu: Route 66. Dlaczego? W "Rock Cafe" (bar, który należy do naszego klienta) główną dekoracją jest podobizna Elvisa Presleya, który siedzi w czerwonym Chevrolecie Bel Air. Nasz klient chciał mieć tło dla tej dekoracji.


Our sketch. /// Nasz szkic.

Do you know that Elvis Presley is in the Rock Cafe??? /// Czy wiesz, że Elvis Presley jest w Rock Cafe ???To be continued...
Ciąg dalszy nastąpi...

Big Size

As I wrote before - I am visiting my parents. This is giving me an opportunity to spend wonderful time together with them and to learn new things about painting. Two days ago I have started to paint the biggest painting ever: 3,5 x 1,5 m! I am really happy about it because my dad is showing me different techniques which I have not used - it helps. I have few photos for you from this project (of course it is just the beginning).

Jak pisałam wcześniej - odwiedzam moich rodziców. To daje mi okazję spędzić wspaniały czas razem z nimi i uczyć się nowych rzeczy o malarstwie. Dwa dni temu zaczęłam malować największy obraz w historii: 3,5 x 1,5 m! Jestem bardzo zadowolona, bo mój tata pokazuje mi kilka technik, z których jeszcze nie korzystałam - to bardzo pomaga. Mam dla was kilka zdjęć z tego projektu (oczywiście, że to dopiero początek).

Plywood. /// Sklejka.

Impregnated plywood ready to paint on it. /// Zaimpregnowana sklejka, gotowa do malowania.

Preparing the sky. Here I got a lot of help from dad, he showed me how to use airbrush. /// Przygotowanie nieba. Tutaj dużo pomocy otrzymałam od taty, pokazał mi jak używać aerografu.
Some shapes./// Jakieś kształty.

Sketch (1/4 of the painting). /// Szkic (1/4 obrazu).

Meeeee :D /// Jaaaa :D


To be continued...
Ciąg dalszy nastąpi ...

U N D E R W A T E R

While visiting parents, I decided to do the documentation of the recent work (murals) of my dad. I am always amazed by atmosphere which he can create and how huge and beautiful murals he paints. I think I do not have to write a lot - just look and enjoy those colors.

Podczas wizyty u rodziców, postanowiłam wykonać dokumentacje niedawnej pracy (malowidła ścienne) mojego taty. Zawsze jestem zaskoczona atmosferą, którą potrafi tworzyć i jak wielkie, i piękne malowidła ścienne maluje. Myślę, że nie trzeba pisać dużo - tylko patrzeć i cieszyć oko tymi kolorami.

Entrance to the restaurant La Sirena. /// Wejście do restauracji La Sirena.Mermaid on the left is made of plaster (by someone else), so that its shape is different from the others. /// Syrenka po lewej stronie jest wykonana z gipsu (przez kogoś innego), dlatego jej kształt się różni od pozostałych.PAVLO


e m i r e l l a

EN: Thank you for visiting my personal blog. Text is bilingual (English and Polish). You can find here posts about photography, painting, video, graphics and things which involve my/others creativity. I am looking forward to your comments and suggestions.

PL: Dziękuję za odwiedzenie mojego osobistego bloga. Tekst jest dwujęzyczny (angielski i polski). Możesz znaleść tutaj posty o fotografii, malarstwie, wideo, grafice i tym, co wiąże się z moją/innych kreatywnością. Na co dzień mieszkam w Finlandii. Z niecierpliwością czekam na Wasze komentarze i sugestie.
 

e m i r e l l a

e m i r e l l a

Total Pageviews /// Liczba odsłon