Social Network and the lamp

Today, sitting in my room, I "heard" my biggest canvas (100x80 cm) which shout: "take me, let's go crazy!". I said: "why not".
In my imagination I have an image of Social Network nowadays. I will warn you that my next abstraction will not be polite, but rather sinful :). As we all know, social networking allow us to share lots of things like photos, ideas, interests and many, many more... sometimes too much...  
I painted my canvas in 'primary cyan' color for now, let's see what will be tomorrow.

By the way- tomorrow I am starting my second year at the University! I am so excited, curious and happy that I will see again most of my classmates, learn new things.

Dziś, siedząc w moim pokoju, "słyszałam" moje największe płótno (100x80 cm), które wołało: "weź mnie, zaszalejmy!". I powiedziałam: "dlaczego nie".
W mojej wyobraźni mam obraz współczesnej Sieci Społecznościowej. Ostrzegam, że moja następna abstrakcja nie będzie grzeczna, ale grzeszna :). Jak wszyscy wiemy, sieci społecznościowe pozwalają nam dzielić się wieloma rzeczy, takimi jak zdjęcia, pomysły, zainteresowania i wiele, wiele innych ... czasem tego jest za dużo...
Jak na razie pomalowałam płótno cyjanem, zobaczymy co będzie jutro.

Przy okazji - jutro zaczynam mój drugi rok na uniwersytecie! Jestem tak podekscytowana, ciekawa i szczęśliwa, że zobaczę większość moich kolegów, nauczę się nowych rzeczy.


Canvas which shouted on me today... /// Płótno, które krzyczało na mnie dzisiaj ...

So I painted it bluishhhh... /// Więc pomalowałam go na niebiesko...

I also wanted to show you my new purchase. Lampshade which I bought yesterday for only 2,99 euro! In my opinion it has hidden beauty. My guest told me today that for her it looks like dumpling, for me it is like a dust bag or a box of popcorn - it's amazing, that we see something different.

Chciałam Wam również pokazać mój nowy zakup. Abażur, który kupiłam wczoraj za jedyne 2,99 euro! Moim zdaniem ma ukryte piękno. Mój gość powiedział mi dzisiaj, że dla niej to wygląda jak kluska, dla mnie on wygląda jak worek na kurz lub pudełko popcornu - to niesamowite, że widzimy coś innego! PS My journey back was long but successful, well, maybe except that I sat on a piece of chocolate ;p
PS. Moja podróż powrotna była długa, ale udana, no może poza tym, że usiadłam na kawałku czekolady; pBYE, BYE FUE.

Today is my last day on Fuerteventura. I have spent here wonderful four weeks, full of gladness, inspirations and sun. I am really thankful to my parents. I am going back tomorrow, I have to spend night in Milano in order to land on Wednesday in my lovely Finland.  The reality is coming: work & study :D. I prepared some photos to share with you. I hope you like them.

Dzisiaj jest mój ostatni dzień na Fuerteventurze. Spędziłem tu wspaniałe cztery tygodnie, pełne radości, inspiracji i słońca. Jestem bardzo wdzięczna moim rodzicom. Wracam jutro, muszę spędzić noc w Mediolanie, aby w środę wylądować w mojej pięknej Finlandii. Rzeczywistość nadchodzi: praca i uczelnia: D. Przygotowałam kilka zdjęć, aby podzielić się z Wami. Mam nadzieję, że się Wam spodobają.

Did Curiosity pass that way? :D /// Czy Curiosity przejeżdżało tendy?
Black beach in Ajuy, Fuerteventura. /// Czarna plaża w Ajuy, Fuerteventura.
Man has always wanted to control the nature. Here you can see, besides the natural layers of rock, fence made of stone / wood on the top layer.
/// Człowiek zawsze chciał kontrolować naturę. Tutaj możesz zobaczyć, oprócz naturalnych warstw skalnych, ogrodzenie z kamienia/drewna na wierzchniej warstwie.
How little we are compared to immensity of the ocean, nature... /// Jak mali jesteśmy w porównaniu do ogromem oceanu, naturą ...
I have tried to catch the wave :D. /// Próbowałam złapać falę: D.
Wonderful stairs in El Cotillo, Fuerteventura. Cliff is about 100 meters high. /// Wspaniałe schody w El Cotillo, Fuerteventura. Kliff ma około 100 metrów.
Huge ferry in harbor in Puerto del Rosario, capital of the island. /// Ogromny prom w porcie w Puerto del Rosario, stolicy wyspy.   
Cranes and container ship. /// Dźwigi i Kontenerowiec.
Big, blue building in front of harbor. /// Duży, niebieski budynek naprzeciwko portu. 
Lift for pulling boats and yachts in Corralejo, Fuerteventura. /// Podnośnik do ciągnięcia łodzi i jachtów w Corralejo, Fuerteventura.
Not used concert' tent in Corralejo. You cannot imagine how great acoustic it has! /// Nie używany namiot koncertowy w Corralejo. Nie możecie sobie wyobrazić, jaką super akustyke on ma!

Lighthouse and breakwater in El Cotillo, Fuerteventura. /// Latarnia morska i falochron w El Cotillo, Fuerteventura.

See you soon FUE! /// Do zobaczenia wkrótce FUE!


*  YES, I used pinkish color for fun :D.
** I do not know if you will understand me but in Poland we used to say 'I have Reisefieber' if we are stressed about the travel (German 'Reisefieber' means 'travel fever'). So second YES: I have Reisefieber!!!

* Tak, użyłam różowego koloru dla zabawy: D.
** Mam Reisefieber!Pearl

Since I am on vacation I have walked everywhere with the camera. I want to learn how to take good photographs. It is not so easy :). While sorting them, I found two very similar compositions. I took them in two different places but somehow they have similar character. I named them: longing and love - those titles came first to my mind. Photos were not set in any way, the composition and the color of clothes are random. Pictures of the shirts were made ​​separately (they are not cut out). I love how the fabric moved to the wind.
These photos are not profesional but for me they are special - that's why I am sharing them with you.

Odkąd jestem na wakacjach, wszędzie chodzę z aparatem. Chcę dowiedzieć się, jak robić dobre zdjęcia. To nie jest takie proste :). Podczas ich sortowania, znalazłam dwie bardzo podobne kompozycje. Zrobiłam je w dwóch różnych miejscach, ale w jakiś sposób mają podobny charakter. Nazwałam je: tęsknota i miłość - te tytuły jako pierwsze przyszły mi do głowy. Zdjęcia nie były ustawione w żaden sposób, kompozycja i kolor ubrania są przypadkowe. Zdjęcia koszuli zostały wykonane oddzielnie (nie są wycięte). Kocham, jak tkanina poruszała się na wiatrze.
Te zdjęcia nie są profesjonalne, ale dla mnie są wyjątkowe - dlatego dzielę się nimi z Wami.
longing  /// tęsknota

cold color: light blue  /// kolor zimny: niebieski

love  /// miłość

warm color: light orange /// ciepły kolor: jasno-pomarańczowy

* This couple will soon celebrate the Pearl anniversary (01.10.12) :-)
   Congratulates!
** Soon I am going back to Finland, and you can expect more paintings on this blog.


* Ta para będzie świętować perłową rocznicę niedługo (01.10.12):-)
    Gratuluje!
** Wkrótce wracam do Finlandii i można się spodziewać więcej obrazów na tym blogu.

Colorful waLLs

Hot and sunny day in Puerto del Rosario. Clearness of shapes and colors which fascinate me more and more.
Gorący i słoneczny dzień w Puerto del Rosario. Wyrazistość kształtów i kolorów, które fascynują mnie coraz bardziej.


***
***
***
***
***
***
***
***
***
***


Greetings  :)
Pozdrawiam :)
m i n i m a l i s t


Minimalist photography is something that I really like. Shapes, colors, never ending lines...
I think those photos somehow describe my nature, certain feelings... 
Enjoy ;-)
Fotografia minimalistyczna jest czymś, co naprawdę lubię. Kształty, kolory, nigdy nie kończące się linie ...
Myślę, że te zdjęcia jakoś opisują moją naturę, pewne uczucia ...
Zapraszam;-)e m i r e l l a

EN: Thank you for visiting my personal blog. Text is bilingual (English and Polish). You can find here posts about photography, painting, video, graphics and things which involve my/others creativity. I am looking forward to your comments and suggestions.

PL: Dziękuję za odwiedzenie mojego osobistego bloga. Tekst jest dwujęzyczny (angielski i polski). Możesz znaleść tutaj posty o fotografii, malarstwie, wideo, grafice i tym, co wiąże się z moją/innych kreatywnością. Na co dzień mieszkam w Finlandii. Z niecierpliwością czekam na Wasze komentarze i sugestie.
 

e m i r e l l a

e m i r e l l a

Total Pageviews /// Liczba odsłon