NightLight

In Finland, as it happens, darkness reigned, full of amazing lights. What if you cannot sleep? Go for a walk :)
W Finlandii, jak to bywa, zapanowała ciemność. Co zrobić jak spać nie można? Iść na spacer :)

Good night...
Dobranoc...


Cardboard installation

I would like to share something with you. Something that is totally different. I am taking part in the Nokia Cardboard Challenge where I have a possibility to win NOKIA 900 or Nokia 808 PureView. Of course you can never know who will win but at least you can have a lot of fun by creating something new! Everything had to be made out of cardboard what was not so easy. 

My part was:
"My NOKIA 900 flies in the balloon and is taking pictures. Is made out of the strong cardboard, does not afraid of challenges! It loves to take pictures of coloured icons, likes to embellish them later to stand out. It is very happy!"

Chciałbym się z Wami podzielić czymś zupełnie innym. Biorę udział w Nokia Cardboard Challenge (Konkurs "Tekturowa Nokia"), gdzie jest możliwość wygrania NOKIA 900 lub Nokia 808 PureView. Oczywiście, nigdy nie wiadomo kto wygra, ale przynajmniej można mieć dużo zabawy, tworząc coś nowego! Wszystko musiało być wykonane z kartonu, co sprawiło trochę trudności. 

Mój komentarz brzmiał:

"Moja NOKIA 900 lata w balonie i robi zdjęcia. Jest zrobiona z tektury aby być silna, nie boi się wyzwań! Uwielbia robić zdjęcia kolorowych ikon, lubi upiększać je później, aby się wyróżniać. Jest bardzo szczęśliwa! "


Installation /// Instalacja:

NOKIA 900 installation. /// Instalacja NOKIA 900
Phone in the balloon!!! Maybe one day will fly with the Red Bull team.
/// Telefon w balonie! Może pewnego dnia poleci z drużyną Red Bulla ;D
Taking a picture of Messages icon.
/// Robienie zdjecia ikonce Wiadomości.
Internet Explorer & Calculator icons. /// Ikonki: Internet Explorer + Kalkulator.
Mr. Clock icon. /// Ikona Pana Zegara.


Some details /// Kilka szczegółów:

I tried to make NOKIA 900 in the size of the real - almost there :D
/// Chciałam, aby kształt NOKIA 900 był zbliżony do rzeczywistego - prawie sie udało :D

Back of the mobile phone. /// Tył telefonu. 
Little icons before fling in the installation. /// Malutkie ikonki przed wzniesieniem sie w powietrze.


PS. Congratulation for Felix Baumgartner who broke the sound barrier outside of an airplane after skydiving from 38 km above the earth!!!
PS. Gratulacje dla Felixa Baumgartnera, który złamał barierę dźwięku poza samolotem po skoku spadochronowym z wysokości 38 km nad ziemią!!!


Self portrait photography


I am participating in the European Virtual Academy already second time. I really like online studies because of my limited time (work&study). If you want to know more about EVA you can see flyer which I made for it last year or visit EVA website.


This year I am taking part in Narrative Photography course for beginners. Our first assignment was to take a portrait of myself x 3 and write something about it. I was struggling a lot with camera because I got Canon 550 D with 50 mm lens what caused that I couldn't take a photo by keeping camera in my hand. Yes! But how to make photo without tripod??? Here I found my creativity :P Table, chair, box and can of paint, everything setup into wonderful pyramid.
I would like to share with you my portrait photos, I think somehow they fit to this blog. With my little 'stylization' I wanted to refer to my paintings, which are in the background (La guerra, F-BOOK and Blush).

Już poraz drugi uczestniczę w European Virtual Academy (Wirtualna Akademia Europejska). Bardzo podoba mi sie system wirtualnego studiowania z powodu mojego ograniczonego czasu (praca i studia). Jeśli chcesz wiedzieć więcej o EVA można sprawdzić ulotkę, którą zrobiłam dla niej w zeszłym roku lub poczytać na stronie EVA.
W tym roku biorę udział w kursie Narrative Photography (fotografia narracyjna) dla początkujących. Naszym pierwszym zadaniem było zrobić portret siebie x 3 i napisać coś o nich. Miałam sporo problemów z aparatu, ponieważ zdobyłam Canona 550 D z obiektywem 50 mm, co spowodowało, że nie mogłem zrobić zdjęcie trzymając aparat w ręku. Tak! Ale jak zrobić zdjęcie bez statywu?? Tutaj odnalazła się moja kreatywność: stół, krzesło, pudełko i puszka farby, w konfiguracji wspaniałej piramidy.
Chciałbym podzielić się z Wami moimi zdjęciami portretowymi, ponieważ myślę, że jakoś pasują do tego blog. Z moją małą "stylizacją" chciałam odnieść się do moich obrazów, które są w tle (La guerra, F-BOOK i Blush).

Portraits /// PortretyF-BOOK   -   La querra   -   b l u s h
EXTRAS 


Did I mention already that I blush a lot? /// Czy wspominałam już, że dużo się rumienię?
Invisible (focus on the painting) /// Niewidzialna (skupienie na obrazie)

You do not know how much  my eyes are alike my mother's eyes! I wanted to look feminine and refer a crown to social media.
/// Nawet nie wiecie jak bardzo podobne oczy mam do mojej mamy! Chciałam wyglądać kobieco i nawiązać koroną do mediów społecznościowych. PS. Makeup is missing ...
PS. Brakuje tutaj makijażu ...

Have a nice weekend!
Miłego weekendu!


emirella

Drawing!


Since five weeks I am attending drawing classes. Is one of the additional courses which can be taken at our university and it takes place on Tuesdays evenings. Drawing is something totally new for me, last time I was drawing in primary school!!! Painting, my biggest love (to the things, I do not say about people :p) is something completely different, I feel more sure about paints, is kind of freedom. The name of class is Live Model Drawing what means that we are drawing a real human body. I would like to show you my drawings since first class - they took me like 10/20/40 min each one. 
Class starts at 17:15 with warm up - 20 sketches/1 min poses.
Next is an exercise - each week different, for example drawing a model without looking the paper,10 min.
Later we have some poses, 10 - 20 minutes each.
Classes are till 20:15 (8:15 p.m.)
First class was completely strange for me, you know what I mean - there came a guy without clothing and stand in front of us! Now I get used to it :)
I would like to show you my drawings. I start from the last ones (newest) because I want to make better impression  - you know - I am warming up!
I uploaded photos of drawings from each class because I would like to show my progress. First tool which I used was pencil B4, B6 but when I discovered charcoal I just couldn't stop playing with this dirty, black thingy :D  FUN!!!

Od pięciu tygodni uczęszczam na zajęcia z rysunku. Są one jednym z dodatkowych kursów, które można wybrać na naszej uczelni. Zajęcia odbywają się we wtorki wieczorową porą. Rysunek jest rzeczą zupełnie nową dla mnie, ostatni raz rysowałam w szkole podstawowej! Malarstwo, moja największa miłość (do rzeczy, nie mówię o ludziach: P) to coś zupełnie innego, czuję się bardziej pewna farb; to rodzaj wolności. Nazwa klasy to Live Model Drawing (Rysowanie Modela) co oznacza, że ​​rysujemy prawdziwe ludzkie ciało. Chciałbym pokazać Wam moje rysunki od pierwszych zajęć - każdy z nich to ok. 10/20/40 min rysowania.
 Zajęcia rozpoczynają się o godzinie 17:15 rozgrzewką - 20 szkiców / 1 min poza.
Później jest ćwiczenie - każdego tygodnia inne, na przykład rysunek modela, nie patrząc na papier przez 10 min.
Później mamy kilka póz, 10 - 20 minut każda.
Zajęcia kończą się o 20:15.
Pierwsza klasa była zupełnie dziwna dla mnie, wiecie co mam na myśli - przyszedł facet bez ubrania i stanął przed nami! Teraz już się do tego przyzwyczałam :)
Chciałbym pokazać Wam moje rysunki. Zacznę od tych ostatnich (najnowszych), bo chcę zrobić lepsze wrażenie - wiecie - to dopiero rozgrzewka!
Zamieszczam zdjęcia rysunków z wszystkich zajeć, ponieważ chciałbym pokazać moje postępy. Pierwszym narzędziem, którego użyłem był ołówek B4, B6, ale kiedy odkryłam węgiel po prostu nie mogłem przestać się bawić tą brudną, czarną rzeczą :D WSPANIAŁA ZABAWA!

Class 5 (20 min each) /// Zajęcia: 5 (20 min każdy)


I am trying to do not use hard outlines anymore. /// Staram się nie używać ostrych konturów. 
Class 4 (40 min) /// Zajęcia: 4

Hehe, I had to cover something in here, otherwise my blog settings would change.
/// Musiałam zakryć co nieco, inaczej ustwaienia mojego bloga mogły by się zmieniły.

Class 3 (40 min) /// Zajęcia: 3

I add a bed clothes! Nice, isn't it? /// Dodałam pościel! Ładna, prawda? :p

Class 2 (40 min) /// Zajęcia: 2

I focused on face in here :D Please do not look at his belly :D
/// Skupiłam się na twarzy : D Proszę nie patrzeć na jego brzuch: D

Class 1 (10 min) /// Zajęcia: 1

HAHAHAHAHHAHAAHAHAHAHA, nothing to say more in here!
/// Nic, tylko się śmiać!!! :D

e m i r e l l a

EN: Thank you for visiting my personal blog. Text is bilingual (English and Polish). You can find here posts about photography, painting, video, graphics and things which involve my/others creativity. I am looking forward to your comments and suggestions.

PL: Dziękuję za odwiedzenie mojego osobistego bloga. Tekst jest dwujęzyczny (angielski i polski). Możesz znaleść tutaj posty o fotografii, malarstwie, wideo, grafice i tym, co wiąże się z moją/innych kreatywnością. Na co dzień mieszkam w Finlandii. Z niecierpliwością czekam na Wasze komentarze i sugestie.
 

e m i r e l l a

e m i r e l l a

Total Pageviews /// Liczba odsłon