The NET

by - 8.3.13

Last weeks were very busy for me. I was participating in great project arranged by my school (TAMK)- "Global Change: Ice, Art & Nature" which combined media art, environmental art and science, mixing them with animation, film making and light.
Ostatnie tygodnie były bardzo pracowite. Wzięłam udział w świetnym projekcie zorganizowanym przez moją szkołę (TAMK) - "Global Change: Ice, Art & Nature", który polegał na połączeniu mediów, środowiska i sztuki, mieszając je z animacją, produkcją filmową i grą światłem.

Some panorama shots made with my phone on the middle of the lake, Oulanka:
Kilka panoramicznych zdjęć, zrobionych telefonem komórkowym na środku jeziora w Oulanka. 

The workshop was led by sculptor Vesa Toukomaa and other great artists like for example Olav Huizer (WERC) from Holland who taught us about video mapping. 
The main idea was to make visualization of theme and project it on the ice. To do that, we went to Oulanka National Park (Lapland) for one week. Before this we had one week for brainstorming the ideas, learning about safety on ice, video-mapping in general, etc. During that week I got an idea to make an installation about over-fishing. I wanted to do something with metaphorical meaning as well . To do that I asked my friend to record video where I would play fish trapped in the Net. I went to Lapland with that footage and lucky I found great team which worked with me hard to visualize it. Special thanks to Oona Seppänen who made a sound track (for an installation) and also interviewed me during whole process so you are able to see how the installation really looked like. I hope you will enjoy video :).

Warsztaty były prowadzone przez rzeźbiarza Vesę Toukomaa i innych znakomitych artystów, jak na przykład Olav Huizer (WERC) z Holandii, który uczył nas o video-mapping.
Główną ideą była wizualizacja tematu i jej projekcja na lodzie. Aby to zrobić, udaliśmy się do Parku Narodowego Oulanka (Laponia) na tydzień. Zanim tam pojechaliśmy, mieliśmy tydzień na burzę mózgów, uczenie się o bezpieczeństwie na lodzie, naukę o video-mapping, itp. Podczas tamtego tygodnia, wpadłam na pomysł, aby stworzyć instalację o nadmiernym połowie ryb. Chciałam też zrobić coś o metaforycznym znaczeniu. Aby to zrobić, poprosiłam moją znajomą, aby pomogła mi nagrać film, w którym chciałam zagrać rybę uwięzioną w sieci. Z nagraniem pojechałam do Laponii i na szczęście znalazłam świetny zespół, który pracował ze mną nad instalacją. Chcialam podziękować Oonie Seppänen, która pracowała nad ścieżką dźwiękową (do instalacji), a także przeprowadziła ze mną wywiad podczas całego procesu twórczego. Dzięki temu jesteście w stanie zobaczyć, jak instalacja naprawdę wyglądała. Mam nadzieję, że spodoba Wam się video :).


Sketch of the idea. /// Szkic idei.
Freshly cut sculpture./// Świeżo ścięta rzeźba.

Sculpture by night. /// Rzeźba w nocy.
Installation /// Instalacja

The Net (Sieć)


You can read more about this event at /// Więcej informacji na ten temat:

PS. Normally I am more energetic... my long way of thinking (on video) is because of tiredness... :p
PS. Zwykle jestem bardziej energiczna ... mój długi sposób myślenia jest ze zmęczenia ... : p


You May Also Like

0 comments

Instagram