It's Alive!

by - 6.6.13

First two weeks of May I had spent in Hungary participating in Island CQ workshop. This was my second time; the first one was in Irbene, Latvia. 

Island "Creative Quarantine" is an intensive, location based, and interactive workshop for students, teachers, scientists and artists. IslandCQ is traveling through the participating countries of Latvia, Hungary, Finland, the Netherlands and Belgium. Workshops on art, music, media, technology, and sustainable development are at the heart of the creative laboratory.

This year we were at the Monostori Fortress near Komárom close to the border with Slovakia. During 10 intensive days I took part in lectures and intensive workshop called 'It's Alive!' which culminated in a 2-day mini-festival with exhibitions, master-classes, performances and music. 

During my workshop in which I participated we did an interactive installation. It was really great to work in such international team. First days were spent on brainstorming and learning things which could be used in installation (me, I was learning about Ableton software!) while later we were divided into the teams like: sound, visuals, technical & construction.  I chose construction because I always liked to play with big stuff-hehe :D Even if we were divided we had to cooperate with each other on the very good level to achieve our goals. I made also some different things like for example designing cosmic manual for an installation or doing photo reportage of the workshop (including video).  

I have to write that I had a great time, I met a lot of new people as well as my friends from the last edition. I am very thankful to TAMK (my university) for creating this type of workshop in cooperation with other schools from mentioned above countries. 

Description and cosmic manual of It's Alive! interactive installation /// Opis i kosmiczna instrukcja obsługi interaktywnej instalacji It's Alive!

Pierwsze dwa tygodnie maja spędziłam na Węgrzech biorąc udział w warsztatach Island CQ. To był mój drugi raz, pierwszy był w Irbene, Łotwa.

Island "Creative Quarantine" jest to intensywny i w oparciu o lokalizacje warsztat dla studentów, nauczycieli, naukowców i artystów. IslandCQ podróżuje po krajach uczestniczących, takich jak Łotwa, Węgry, Finlandia, Holandia i Belgia. Warsztaty na temat sztuki, muzyki, mediów, technologii i zrównoważonego rozwoju odbywają się w sercu twórczego laboratorium.

W tym roku byliśmy w twierdzy Monostori w pobliżu Komarom, niedaleko granicy ze Słowacją. Podczas 10 intensywnych dni wziąłam udział w wykładach oraz warsztacie o nazwie "It's Alive!" (To żyje!) które zakończyły się 2-dniowy festiwalem z mini-wystawą, spotkaniami z ekspertami, występami i muzyką.

Podczas mojego warsztatu, w którym brałam udział zrobiliśmy interaktywną instalację. Było naprawdę wspaniale pracować w miedzynarodowym zespole. Pierwsze dni spędziliśmy na burzy mózgów i uczenia się rzeczy, które mogłyby być wykorzystane w instalacji (ja uczyłam się oprogramowania Ableton!). Później byliśmy podzieleni na zespoły, takie jak: dźwiękowy, wizualizacyjny, techniczny i budowlany. Wybrałam budowlany, ponieważ zawsze lubiłam igrać z wielkim rzeczami - hehe: D. Pomimo, że byliśmy podzieleni musieliśmy współpracować ze sobą na bardzo dobrym poziomie, aby osiągnąć nasze cele. Zrobiłam też kilka innych rzeczy, jak na przykład kosmiczną instrukcję do instalacji oraz foto reportaż z warsztatów (w tym wideo).

Muszę napisać, że świetnie się bawiliśmy, poznałam wielu nowych ludzi i spotkałam moich przyjaciół z ostatniej edycji. Jestem bardzo wdzięczna TAMK (mojej uczelni) za tworzenie tego typu warsztatów we współpracy z innymi szkołami z wyżej wymienionych krajów.


Making some visuals /// Tworzenie wizualizacji

Collecting sound from Fortress /// Nagrywanie dźwięku z twierdzy

Soldering /// Lutowanie
Cosmic manual painted on wooden board /// Kosmiczna instrukcja obsługi namalowana na drewnianej desce

Video from the installation /// Video z instalacji
More information can be found at (więcej informacji):


You May Also Like

0 comments

Instagram