Juhannus (special)

by - June 22, 2013


Yesterday I spent a wonderful day with my Finnish family friends Aura and Mikko. Day was full of art, inspirations, interesting conversions and fun. In the morning we went to Mänttä - The Art City. Our first stop was at Pekilo museum where we could enjoy many examples of contemporary art. I made a lot of photos to share with you. First work "Camel Toe" by Adel Abidin had very clear message - even without reading the title I said "these men look like women" -great idea and I would say that photographed men were very brave. Very interesting was "Fundamentals of the national economy" by Esa Meltaus. Red, full of life balloons floated in the air over the fans situated very high - exactly as at the market - once up, once down. I enjoyed looking at Markku Laakso works. Beautiful classic style of painting placed in our times says a lot about his talent. Fascinated by Erno Enkenberg style which reminds me a lot a way how I look at the buildings when I photograph them. There were 4 of his works (as there are 4 seasons) + model of ruined city. On Kari Juutilainen big size work you could look for a very long time. So many surprises in there, details… Very creative painting. "The blind angle" by Tiina Pyykkinen says about blind angle which you can experience in the car while driving. Work was very minimalist, beautiful, with a strong message. "Love Notes for L.A. Compassion" by Suntio had very interesting shape. I liked the clearness of Raimo Törhönen works. He had few works at this exhibition; you can directly recognize his style. Again, classical style of painting mixed with modernism. In "Virtaus" installation you could spend a lot of time playing with light, shadow, shapes and colors. Photographer Renja Leino is showing in her works how people are influenced while playing video games - as Aura said "you can see emptiness in her eyes". "Glacier Depository" installation showed lots of buckets filled with water and made out of wax glaciers. Nieminen work reminded me of fortunetelling which we do on 30th of November in Poland. With glaciers is the same - only fate knows if they will melt or not and when. 


Wczoraj spędziłam cudowny dzień z Aurą i Mikko (członkowie programu "fińska przyjacielska rodzina”). Dzień był wypełniony po uszy sztuką, inspiracjami, ciekawymi konwersacjami i zabawą. Rano pojechaliśmy do Mänttä - miasta sztuki. Nasz pierwszy przystanek był w muzeum Pekilo, gdzie mogliśmy podziwiać wiele przykładów ze sztuki współczesnej. Zrobiłam dużo zdjęć, którymi chciałabym się z Wami podzielić.  Pierwsza praca "Camel Toe" Adel Abidin miała bardzo wyrazistą wiadomość - nawet bez znajomości tytułu powiedziałam: "ci mężczyźni wyglądają jak kobiety"- świetny pomysł i chciałabym powiedzieć, że fotografowani faceci byli bardzo odważni. Bardzo ciekawa była "Fundamentals of the national economy" wykonana przez Ese Meltaus. Czerwone, pełne życia balony, unoszące się w powietrzu nad wentylatorami umieszczonymi bardzo wysoko - dokładnie tak, jak na rynku - raz w górę i raz w dół. Podobały mi się prace Markku Laakso. Piękny styl malarstwa klasycznego, umieszczony w naszych czasach - to mówi wiele o jego talencie. Zafascynowałam się stylem Erno Enkenberg, który przypomina mi sposób w jaki patrzę na budynki, kiedy je fotografuję. Były tam 4 jego prace przedstawiające pory roku + makieta zrujnowanego miasta. Na olbrzymią pracę Kari Juutilainen można było patrzeć bardzo długo; zawierała wiele niespodzianek i szczegółów... Bardzo twórcze malarstwo. "The blind angle" Tiiny Pyykkinen mówi o niewidocznym kącie, który może wystąpić w samochodzie podczas jazdy. Praca była bardzo minimalistyczna, piękna i z silnym przekazem. "Love Notes for L.A. Compassion" Suntio miał bardzo ciekawy kształt. Polubiłam wyrazistość prac Raimo Törhönen. Miał kilka obrazów na wystawie i można od razu rozpoznać jego styl. Ponownie, klasyczny styl malarstwa miesza się z nowoczesnością. W instalacji "Virtaus" można było spędzić dużo czasu grając ze światłem, cieniem, kształtami i kolorami. Fotograf Renja Leino pokazuje w swoich pracach, jak gry wideo wpływają na ludzi - jak Aura powiedziała "widać pustkę w jej oczach". Instalacja "Glacier Depository" składała się z wielu wiader wypełnionych wodą i wykonanymi z wosku lodowcami. Praca Nieminen przypomniała mi wróżbiarstwo, które stosujemy 30 listopada w Polsce. Z lodowcami jest taki samo - tylko los wie, czy będą topnieć, czy nie i kiedy.
Adel Abidin. Camel Toe. 2013

Esa Meltaus. Fundamentals of the national economy (Kansantalouden perusteet). 2012


Markku Laakso. Sanna, Serafiina and Elina sleeping bags
(Sanna, Serafiina ja Elina makuupusseissa). 2013

Erno Enkenberg. Summer. 2013

Kari Juutilainen. Complex (Monimutkainen). 2013.


Tiina Pyykkinen. The blind angle (Sokea Kulma). 2013.

Heimo Suntio. Love Notes for L.A. Compassion. 2010-2012

Raimo Törhönen. His master`s noise. 2013

Paula Salmela. Virtaus. -

Renja Leino. Girl in wonderland. 2005

Heini Nieminen. Glacier Depository. 2013


After very nice lunch on the local market square we went to Gustaf museum. Paper mill owner Gösta Serlachius (1876–1942) was a well-known art collector and patron of arts already in 1920’s. At that time he had plans to build a museum in Mänttä to house his growing collection. At time we could see exhibition "Paper Devil" which offers an intensely dramatized and visual experience about Serlachius life, his family, enemies and friends.


Po bardzo przyjemnym lunchu na miejscowym rynku, poszliśmy do SGustaf muzeum. Właściciel papiernii Gösta Serlachius (1876-1942) był znanym kolekcjonerem i mecenasem sztuki już w 1920 roku. W tym czasie miał plan budowy muzeum w Mänttä dla swojej domowej kolekcji, krtóra ciągle rosła. Tym razem  mogliśmy zobaczyć wystawę "Papierowy Diabeł", która oferuje intensywnie, udramatyzowane i wizualne doznania o życiu Serlachiusa, jego rodziny, wrogów i przyjaciół.
Animation (animacja) at Paper Devil exhibition

Serlachius

Great animated graphics /// Świetna, animowana grafika

Serlachius' wife

On the way home we went to Orivesi where Purnu Art Centre is located. There was a great array of things to see in different mediums – sculpture, paintings, photography, collages, installations; many of which were exhibited outside. Some works have attracted my attention like Antti Immonen' sculpture "Fragment - organ collapses". Very modern, geometric form made of wood. Another work from the same artist was called "Untitled (Island)" - wonderful sculptural precision. The most interesting painting on this exhibition was "The house without walls" by Satu Rautiainen -poetry colors and great imagination.


W drodze do domu pojechaliśmy do Orivesi gdzie znajduje się Purnu Art Centre. Mogliśmy tam zobaczyć dzieła sztuki wykonane w różnych mediach: rzeźbia, malarstwo, fotografia, kolaże, instalacje. Wiele z nich zostało wystawionych na zewnątrz. Niektóre prace przyciągnęły moją uwagę, tak jak rzeźba Antti Immonen '"Fragment - organ collapses". Bardzo nowoczesna, geometryczna forma wykonana z drewna. Inna praca od tego samego artysty "Untitled (Island)" - wspaniałe, precyzyjne rzeźbiarstwo. Najciekawszym obrazem na tej wystawie był "The house without walls" Satu Rautiainen - poezja kolorów i wielka wyobraźnia.
Antti Immonen. Fragment - organ collapses (Fragmentti - urku murtuu). 2012

Antti Immonen. Fragment - organ collapses. 2012

Antti Immonen. Untitled (Island). 2013

Satu Rautiainen. The house without walls (Talo ilman seiniä). 2012I hope that photos posted here will give you many new inspirations - for me it was inspiring journey. 
Mam nadzieję, że zdjęcia opublikowane tutaj dadzą Wam wiele nowych inspiracji - dla mnie to była inspirująca podróż.


I would like to thank one more time to Aura and Mikko for such amazing and unforgettable day. Thank you!!!
Chciałabym podziękować raz jeszcze Aurze i Mikko za tak niesamowity i niezapomniany dzień. Dziękuję!!!You May Also Like

0 comments