Male Gaze

Since I am participating in Fine Arts Photography course at TAMK is time to show what I have prepared for the Middle Critique I. To tell you  the truth I was struggling a lot with the subject before I finally went to studio, specially because I was doing it alone. I knew that I want to make something minimalist, something with reflection and something feminine. I got big inspiration from Man Ray photography and from prediction project which I did in February. Also Helsinki School Photography was one of the main things that interested me recently.

Task: Make a visual study. Present a written question, one kind of statement on visual phenomenon you are interesting in. Create photographic art based on this question.

My little statement:
The visual phenomenon that I am interested in is reflection / mirroring. The metaphoric boundary between what is real and unreal. For me reflection always shows something else, something which cannot be predicted. Reflection in a way blurs the contours of the contemporary world. Thanks to it, the viewer can boost his/her imagination, think about what exactly picture shows. An other thing that I am interested in is presenting femininity in different ways. Photography that I used to do is minimalist. I think that showing less give more space for a viewer to create his/her own story about what he/she sees.


PL: Ponieważ biorę udział w zajęciach z Fine Arts Photography na mojej uczelni (TAMK), przyszedł czas, aby pokazać to, co przygotowałam na nadchodzącą prezentację dla nauczycieli. Nie skłamię pisząc, że męczyłam się z tematem, jeszcze zanim poszlam do studia, zwłaszcza że sesję prowadziłam sama. Wiedziałem, że chcę zrobić coś minimalistycznego, coś z odbiciem i coś kobiecego. Bardzo zainspirowała mnie fotografika Man Ray i prediction projekt, który zrobiłam w lutym. Także nurt fotografii zwany Helsinki School była jedną z głównych rzeczy, które mnie niedawno zainteresowały.

Zadanie: Zrób wizualne badanie. Przedstaw pisemne pytanie, rodzaj oświadczenia dotyczący wizualnego zjawiska jakim jesteś zainteresowany/a. Stwórz fotograficzną sztukę opartą na tym pytaniu.


Moje małe oświadczenie:

Wizualne zjawisko, którym jestem zainteresowana to refleks/ odbicie. Metaforyczna granica między tym co realne i nierealne. Dla mnie refleks zawsze pokazuje coś innego, coś, czego nie da się przewidzieć. Odbicie w pewien sposób zaciera kontury współczesnego świata. Dzięki temu widz może poruszyć swoją wyobraźnię, przemyśleć, co dokładnie widzi. Inna sprawa, to to że ​​jestem zainteresowana przedstawieniem kobiecości na różne sposoby. Fotografia, którą robiłam do tej pory określiłabym jako minimalistyczną. Myślę, że pokazywanie mniej, daje więcej miejsca dla widza, aby utworzyć jego/jej własną historię o tym, co widzi, co czuje.Male Gaze


prediction

"prediction" is an audio visual metaphorical discourse on global warming, climate changes and beauty of life.

"prediction" (przewidywanie) to metaforyczny, audiowizualny dyskurs na temat globalnego ocieplenia, zmian klimatycznych i piękna życia.

During my course in Lapland I decided to do my personal project. Having a bit of time between rendering The NET (over and over again), I closed myself in dryer room with pieces of ice and Canon 550D. My first idea was to make stop motion video of the melting ice but after 20 minutes I changed my mind. Why? I started to see amazing images made by ice itself. Simple, alive, cold and beautiful. I recorded many shots and I combined them all together adding amazing track made by Samuel van Dijk. I heard it while being on the way to Lapland and I had it in my head while making video. I like very much the final result, is my first made "by me" video. I know that shots sometimes are shaking but that remind me (hopefully to you too) how raw and unexpected nature is.

Podczas mojego kursu w Laponii postanowiłam zrobić także osobisty projekt. Mając trochę czasu między renderowaniem "The NET" (w kółko), zamknęłam się w suszarni z kawałkami lodu i Canonem 550D. Moim pierwszym pomysłem było nagranie animacji poklatkowej pokazującej topniejący lód, ale po 20 minutach zmieniłam zdanie. Dlaczego? Zaczęłam dostrzegać niesamowite obrazy wykonane przez lód. Proste, żywe, zimne i piękne. Nagralam wiele ujęć i połączyłam je wszystkie razem, dodając niesamowity utwór wykonany przez Samuela van Dijk. Słyszałam go będąc w drodze do Laponii i miałam w mojej głowie podczas tworzenia filmu. Bardzo mi się podoba efekt końcowy, jest to mój pierwszy "przeze mnie" zrobiony film. Wiem, że czasami ujęcia trzęsą się, ale przypominają mi (mam nadzieję, że Wam również), jak surowa i nieprzewidywalna jest natura.


Here you have some photos made between recordings. I did not make any image manipulation.
Tu można zobaczyć kilka zdjęć zrobionych pomiędzy kręceniem scen. Zdjęcia nie zostały poddane żadnej obróbce graficznej. Video was shown at the Global Change: Ice, Art & Nature Exhibition which took place on 21st of February at Finlayson Campus, Tampere. More at:

Film został pokazany na wystawie Global Change: Ice, Art & Nature, która odbyła się dnia 21 lutego w Finlayson Campus, Tampere. Więcej na: 

Exhibition /// Wystawa


The NET

Last weeks were very busy for me. I was participating in great project arranged by my school (TAMK)- "Global Change: Ice, Art & Nature" which combined media art, environmental art and science, mixing them with animation, film making and light.
Ostatnie tygodnie były bardzo pracowite. Wzięłam udział w świetnym projekcie zorganizowanym przez moją szkołę (TAMK) - "Global Change: Ice, Art & Nature", który polegał na połączeniu mediów, środowiska i sztuki, mieszając je z animacją, produkcją filmową i grą światłem.

Some panorama shots made with my phone on the middle of the lake, Oulanka:
Kilka panoramicznych zdjęć, zrobionych telefonem komórkowym na środku jeziora w Oulanka. 

The workshop was led by sculptor Vesa Toukomaa and other great artists like for example Olav Huizer (WERC) from Holland who taught us about video mapping. 
The main idea was to make visualization of theme and project it on the ice. To do that, we went to Oulanka National Park (Lapland) for one week. Before this we had one week for brainstorming the ideas, learning about safety on ice, video-mapping in general, etc. During that week I got an idea to make an installation about over-fishing. I wanted to do something with metaphorical meaning as well . To do that I asked my friend to record video where I would play fish trapped in the Net. I went to Lapland with that footage and lucky I found great team which worked with me hard to visualize it. Special thanks to Oona Seppänen who made a sound track (for an installation) and also interviewed me during whole process so you are able to see how the installation really looked like. I hope you will enjoy video :).

Warsztaty były prowadzone przez rzeźbiarza Vesę Toukomaa i innych znakomitych artystów, jak na przykład Olav Huizer (WERC) z Holandii, który uczył nas o video-mapping.
Główną ideą była wizualizacja tematu i jej projekcja na lodzie. Aby to zrobić, udaliśmy się do Parku Narodowego Oulanka (Laponia) na tydzień. Zanim tam pojechaliśmy, mieliśmy tydzień na burzę mózgów, uczenie się o bezpieczeństwie na lodzie, naukę o video-mapping, itp. Podczas tamtego tygodnia, wpadłam na pomysł, aby stworzyć instalację o nadmiernym połowie ryb. Chciałam też zrobić coś o metaforycznym znaczeniu. Aby to zrobić, poprosiłam moją znajomą, aby pomogła mi nagrać film, w którym chciałam zagrać rybę uwięzioną w sieci. Z nagraniem pojechałam do Laponii i na szczęście znalazłam świetny zespół, który pracował ze mną nad instalacją. Chcialam podziękować Oonie Seppänen, która pracowała nad ścieżką dźwiękową (do instalacji), a także przeprowadziła ze mną wywiad podczas całego procesu twórczego. Dzięki temu jesteście w stanie zobaczyć, jak instalacja naprawdę wyglądała. Mam nadzieję, że spodoba Wam się video :).


Sketch of the idea. /// Szkic idei.
Freshly cut sculpture./// Świeżo ścięta rzeźba.

Sculpture by night. /// Rzeźba w nocy.
Installation /// Instalacja

The Net (Sieć)


You can read more about this event at /// Więcej informacji na ten temat:

PS. Normally I am more energetic... my long way of thinking (on video) is because of tiredness... :p
PS. Zwykle jestem bardziej energiczna ... mój długi sposób myślenia jest ze zmęczenia ... : p


e m i r e l l a

EN: Thank you for visiting my personal blog. Text is bilingual (English and Polish). You can find here posts about photography, painting, video, graphics and things which involve my/others creativity. I am looking forward to your comments and suggestions.

PL: Dziękuję za odwiedzenie mojego osobistego bloga. Tekst jest dwujęzyczny (angielski i polski). Możesz znaleść tutaj posty o fotografii, malarstwie, wideo, grafice i tym, co wiąże się z moją/innych kreatywnością. Na co dzień mieszkam w Finlandii. Z niecierpliwością czekam na Wasze komentarze i sugestie.
 

e m i r e l l a

e m i r e l l a

Total Pageviews /// Liczba odsłon