Aquatic System

by - 24.1.14

On 18.01.2014 I was honored to represent Academy of Popculture at The Eurosonic Noorderslag Festival in Groningen, Holland. I was part of the audiovisual project called Aquatic System where I was VJing to the music of Multicast Dynamics.  
Short decryption:
Aquatic System is a new project of *Samuel van Dijk under his moniker Multicast Dynamics. The aquatic system slowly and systematically reveals its pattern, shapes and movements within different environments and climates. With an observatory ear and eye the frequencies of nature can be identified. Recordings of these streams and systems are being manipulated live in the form of sound and image, thus creating a complex aquatic system. An unique sensory experience with the focus on atmosphere, details and storytelling. 
Visuals made by Emilia Ewa Kwiatkowska.
I have to write that this was a great experience. I found out about this project just 1, 5 week before the show. It was a bit frightening but also exciting since it was the first time when I was doing VJing. Days and nights I was preparing to this performance, also by learning Resolume program. I used footage from Fuerteventura and Finland to show all states of water: ice, steam, streams, waves, etc. 
W dniu 18.01.2014 miałem zaszczyt reprezentować Academy of Popculture (Akademię Popkultury) na festiwalu EuroSonic Noorderslag w Groningen, w Holandii. Byłam częścią audiowizualnego projektu o nazwie Aquatic System, gdzie robiłam wizualizację (VJing) muzyki Multicast Dynamics.
Krótka deskrypcja:
Aquatic System to nowy projekt * Samuela van Dijka pod jego pseudonimem Multicast Dynamics. Wodny system powoli i systematycznie ujawnia swój wzór, kształt i ruch w obrębie różnych środowisk i klimatów. Z "obserwatorium" ucha i oka można zidentyfikować częstotliwości natury. Nagrania z tych strumieni i systemów są manipulowane na żywo w formie dźwięku i obrazu, tworząc kompleksowy system wodny. Unikalne doświadczenie zmysłowe z naciskiem na atmosferę, szczegóły i opowieści.
Wizualizacje wykonane przez Emilię Ewę Kwiatkowską.
Muszę napisać, że było to wspaniałe doświadczenie. Dowiedziałam się o tym projekcie tylko 1,5 tygodnia przed koncertem. To było trochę przerażające, ale również ekscytujące, ponieważ był to pierwszy raz, kiedy robiłam wizualizację na żywo. 
Dni i noce przygotowywałem się do tego występu, także poprzez uczenie programu Resolume (do wizualizacji na żywo). 
Wybrałam materiały z Fuerteventury i Finlandii, aby pokazać wszystkie stany wody: lód, parę wodną, strumienie, fale, itp.


Screenshots from upcoming video and photographs by Erik Middendorp /// Screeny z nadchodzącego filmu oraz fotografie wykonane przez Erika Middendorpa
Our stage and the leaflet :) /// Nasza scena i ulotka :)

After performance we received very good feedback. We were invited to perform Aquatic System one more time at The Academy of Popculture on 21.01. 
Po realizacji otrzymaliśmy bardzo dobre opinie. Zostaliśmy zaproszeni do wykonywania Aquatic System jeszcze jeden raz  na Akademy of Popculture dnia 21.01.


Definitely we are going to continue this project! /// Na pewno będziemy kontynuować ten projekt!


Some photographs from sleepless nights before the show... /// Niektóre fotografie z bezsennych nocy przed show...
Photos from the rehearsal. /// Zdjęcia z próby.


*Samuel van Dijk has managed to build a solid reputation by publishing electronic music under different names, such as Mohlao, Multicast Dynamics, Inward Content (collaboration with Delta Funktionen) and VC-118A, perhaps his most conceptual project. After having educated himself by listening to the sounds from Basic Channel, Drexciya and Underground Resistance – the Dutchman was soon drawn to experimenting with music production software, various hardware and synthesizers.
 His productions and live sets range from claustrophobic, grubby analogue techno next to crystalline, otherworldly electro and simmering, abstract experimental electronics. The result of this sonic experience can be best heard on his debut Lunar Disko album, International Airlines, which covers the diversity, different colours of sound and focus on evoking an ethereal sculpture of sounds.
 Always programmed within time and space, his music is directly connected with the visual perception and unconscious mind. Carefully and methodically entering musical fields which were previously unknown..

*Samuelowi van Dijk udało się zbudować solidną reputację, publikując muzykę elektroniczną pod różnymi nazwami, takimi jak Mohlao, Multicast Dynamics, Inward Content (przy współpracy z Delta Funktionen) i VC-118A , być może jego najbardziej koncepcyjnym projektem. Po ukształtowaniu się słuchając dźwięków z Basic Channel, Drexciya i Underground Resistance -Holender szybko zaczął eksperymentować z oprogramowaniem do produkcji muzyki, różnym sprzętem i syntezatorami.
 Jego produkcje i sety na żywo mieszczą się w przedziale od klaustrofobicznego, analogowego techno do krystalicznego, electro z innego świata, zawierającego abstrakcyjną eksperymentalną elektronikę. Wynik tego eksperymentu akustycznego najlepiej można usłyszeć na jego debiutanckim albumie Lunar Disko, International Airlines, który obejmuje ową różnorodność, z naciskiem na eteryczną rzeźbę dźwięków.
 Zawsze zaprogramowany w czasie i przestrzeni, jego muzyka jest bezpośrednio połączona z percepcją wzrokową i podświadomością. Starannie i metodycznie wkracza na pola muzyczne, które wcześniej były nieznane ..

I AM SO HAPPY!
JESTEM SZCZĘŚLIWA!
You May Also Like

0 comments

Instagram