Technology

by - 6.6.14

Today, I am publishing something completely different. Recently I wrote an essay / personal opinion on the future of technology and because my work and study are strongly associated with technology, I thought this topic as very interesting. If you like this type of topic you may want to read it :)
Writting an essey was the task to get an internship. Question was:
"How you see technology making our lives, health, relationships and environment better in the future?" 
As you can see this question is a bit one-sided, so in this essay I do not write about my worries and anxiety about new/future technology.

Dziś publikuje coś zupełnie innego. Ostatnio napisałam esej / osobistą opinię na temat przyszłości technologii i ponieważ moja nauka i praca są silnie związane z technologią uznałam ten temat za bardzo ciekawy. Jeżeli lubisz tego typu temat może warto go przeczytać :)
Napisanie eseju było zadaniem, aby dostać się na staż. Pytanie brzmialo: 
"Jak widzisz technologię czyniącą nasze życie, zdrowie, relacje i środowisko lepszym w przyszłości?" 
Jak możecie zauważyć to pytanie jest troche jedno stronne, dlatego w tym eseju nie umieszczam moich zmartwień i obaw dotyczących nowoczesnej technologii.

Future technology: our live, health and environment.


According to the new study of Proceedings of the National Academy of Sciences " ant colonies are surprisingly efficient at forming intelligent networks that can rapidly spread information".

Nowadays, the ability to transmit the knowledge is more important than ever before.  The technology is a part of our everyday life but the most important is awareness about how to use it. What would happen if nobody would share his/her experience. In my opinion we would not progress.

Management and utilization of the information will play one of the biggest roles in the future, people have to learn how to use it.  Computers, tablets, smartphones month by month are getting smarter, monitoring of people and machines is becoming inseparable part of everyday life (Social Network, Google Glasses, etc.).  In which way all this technology can improve our life in the future? One of the examples can be collecting relevant data, thanks to which producers can predict how much and what product they should produce what will save cost and in most of the cases will be more sustainable for environment.

The future of technology is sometimes controversial. Lets take for example Genomics, the DNA sequencing technology. Genomics use the scientific methods and technologies to modify living organisms (including cloning, stem cell research). In the next generations it will allow researcher for better understanding  diseases or the way to repair body from injures. Of course there are many questions raised on ethical, legal and social fields, mainly because of interfere with nature. There is a huge potential in that field and I believe it can help to solve a lot of problems with which struggles medicine today.

The another big topic which was around for a while is Robotics. Robotics is an interdisciplinary field of technology connecting areas such as mechanics, automation, electronics, sensor technology, cybernetics and information processing. Robotics are also identified with artificial intelligence what is another controversial subject in our times. The best example we can see in the movie 'Mechanical Love' by Phie Ambo which illustrates the interrelationship between humans and robots. In the future we will see expanding role of the robots in everyday life. Autonomous airplanes already exist, it is the matter of time to see autonomous vehicles on our streets. How will it influence our lives? In my opinion Robotics can make humans' life easier if there are used accordance with the principles of morality. They can for example reduce the number of road accidents by using driver-less cars, make lonely people happy by creating a robotic friend as in Mechanical Love, help at households what will give to people more time for human interactions, etc.

I believe that technology will solve one of the biggest problems of our times - producing and storing energy, which is needed to create/use all things mentioned above. At this moment, the fossil-based fuels provides about 85% of all the energy. Their extraction and burning is not environmental friendly like for example extraction of the shale gas which causes chemical contamination of the groundwater. Using removable energy like sun, water and wind is already more sustainable and has smaller impact for the environment. Improving battery capacity in the devices and vehicles is an important part of improving the human usage of energy.

There has been always a lot of questions about the future, how the technology will look like. I am sure that everything happens for its reason and new technology will make everything to make our life more efficient. It depends from humans how it will be used and for what reasons.

***

Technologia przyszłości: nasze życie, zdrowie i środowisko.


Według nowego badania Proceedings of National Academy of Sciences "Kolonie mrówek są zaskakująco skuteczne w formowaniu inteligentnych sieci, w których mogą szybko rozprzestrzeniać informacje".

Obecnie zdolność do przekazywania wiedzy/informacji jest ważniejsza niż kiedykolwiek wcześniej. Technologia jest częścią naszego codziennego życia, ale najważniejsza jest świadomość tego, jak jej używać. Co by się stało, gdyby nikt nie dzielił się swoim doświadczeniem. Moim zdaniem nie byłoby postępu.

Zarządzanie i wykorzystywanie informacji odegra jedną z najważniejszych ról w przyszłości, ludzie muszą nauczyć się, jak to wykorzystywać. Komputery, tablety i smartfony z miesiąca na miesiąc są coraz bardziej inteligentne, monitoring osób i maszyn staje się nieodłączną częścią codziennego życia (sieci społecznościowe, okulary Google, itp.). W jaki sposób cała ta technologia może poprawić nasze życie? Jednym z przykładów może być gromadzenie odpowiednich danych, dzięki którym producenci towarów będą mogli przewidzieć ilość i jakość produktów, jaką powinni produkować To pozwoli zaoszczędzić koszty produkcji i w większości przypadków będzie korzystne dla środowiska.

Wykorzystywanie nowych technologii bywa czasem kontrowersyjne. Weźmy na przykład Genomike, technologie sekwencjonowania DNA. Genomika używa metod i technologii naukowych do modyfikowania organizmów żywych (w tym klonowanie, badania nad komórkami macierzystymi). Pozwili ona następnym pokoleniom badaczy na lepsze poznanie i rozumienie chorób, rownież sposobów naprawy uszkodzonego ciała (czy wymiany organów). Oczywiście istnieje wiele pytań etycznych, prawnych i społecznych, głównie z powodu ingerencji w naturę. Istnieje ogromny potencjał w tej dziedzinie i wierzę, że może ona pomóc rozwiązać wiele problemów, z którymi zmaga się dzisiejsza medycyna.

Kolejny temat, który był od jakiegoś czasu w obiegu to robotyka. Robotyka to interdyscyplinarna dziedzina technologii, łącząca nauki takie jak mechanika, automatyka, elektronika, technologia czujników, cybernetyka i przetwarzanie informacji. Robotyka jest również identyfikowana ze sztuczną inteligencją, co jest kolejnym kontrowersyjnym tematem w naszych czasach. Najlepszy przykład możemy zobaczyć w filmie "Mechanical Love" (pl. Mechaniczna miłość) w reżyserii Phie Ambo, który ilustruje związki między ludźmi i robotami. W przyszłości zobaczymy wzrastającą rolę robotów w życiu codziennym. Już istnieją autonomiczne samoloty, to kwestia czasu, aby zobaczyć autonomiczne pojazdy na naszych ulicach. Jak wpłynie to na nasze życie? Moim zdaniem robotyka może uczynić życie ludzi łatwiejszym, jeśli jest używana zgodnie z moralnymi zasadami. Mogą one (na przykład) zmniejszyć liczbę wypadków drogowych przy użyciu bezzalogowych samochodów, samotni ludzie mogą być szczęśliwsi poprzez stworzenie robota "przyjaciela" tak jak w Mechanical Love, pomóc w gospodarstwach domowych, dając ludziom więcej czasu na interakcje międzyludzką (mam nadzieję), itd.

Uważam, że rozwój technologii rozwiąże jeden z największych problemów naszych czasów - wytwarzania i magazynowania energii, co jest potrzebne do tworzenia / korzystania ze wszystkich rzeczy, o których mowa powyżej. W tej chwili około 85% całej zużywanej energii pochodzi ze spalania paliw kopalnych. Ich wydobycie i spalanie nie jest przyjazne dla środowiska, jak na przykład wydobycie gazu łupkowego, które powoduje chemiczne zanieczyszczenia wód podziemnych. Przy użyciu energii odnawialnej takiej jak słońce, woda i wiatr, zużycie jest bardziej zrównoważone i ma mniejszy wpływ na środowisko. Poprawa wydajności baterii w urządzeniach i pojazdach jest ważnym elementem poprawy wykorzystania energii przez ludzkość.

Zawsze rodzi się wiele pytań o przyszłość, o to jak nowe technologie beda wyglądać i do czego służyć. Jestem pewna, że wszystko dzieje się z jakiegoś powodu, a rozwój technologii spowoduje, że nasze życie stanie się łatwiejsze, wydajniejsze i rownież dłuższe. Zależy tylko od ludzi, jak ona będzie  użyta i z jakiego powodu.
A few photos I took during my trip to Oulanka National Park, Finland /// Kilka zdjęć wykonanych podczas mojej podróży do Parku Narodowego Oulanka, FinlandiaPS. I got an internship!
PS. Dostałam się na staż!You May Also Like

0 comments

Instagram