Event Organizer 2014

This January I have started my internship as an Project Assistant and Coordinator for TAMK Art, Music and Media 7th International Week. I am very excited about is because I found it challenging - and as you probably know already - I love challenges. 
I also cannot wait to meet again our partners, who will bring a lot of positive attitude towards sharing their knowledge with TAMK students. I think this is one of the most interesting events at our University. This year topics will be:

  • social media
  • transmedia
  • gamification
  • mobility  

There will be discussion about EU programs like Erasmus + and Creative Europe which are very valuable in today's learning. I remember that during my studies at TAMK I was participating in many programs which were organized from the EU funds like Island CQ or Media Culture 2020.   

Programme will be published in March so get ready :)

There will be a lot of awesome workshops - believe me - I was participating in some of them during last 2,5 years. 


W styczniu tego roku rozpoczęłam staż jako asystent i koordynator  TAMK Art, Music and Media 7th International Week. Jestem bardzo podekscytowana, ponieważ uważam, że to trudne zadanie - i jak już zapewne wiecie - uwielbiam wyzwania. 
Nie mogę się doczekać, aby ponownie spotkać się z naszymi partnerami, którzy przyniosą dużo pozytywnej postawy wobec dzielenia się wiedzą ze studentami TAMK. Myślę, że jest to jedno z najbardziej interesujących wydarzeń na naszej uczelni. W tym roku tematami będą: 

  • media społecznościowe
  • transmedia 
  • grywalizacja
  • mobilność 

Będzie przeprowadzona dyskusja na temat programów unijnych, takich jak Erasmus + i Creative Europie, które są bardzo cenne w dzisiejszej dobie nauki. Pamiętam, że podczas studiów w TAMK uczestniczyłam w wielu programach, które zostały zorganizowane w ramach funduszy unijnych, takich jak Island CQ czy Media Culture 2020

Program zostanie opublikowane w marcu, więc przygotujcie się :) 

Będzie wiele wspaniałych warsztatów - wierzcie mi - brałam udział w niektórych z nich w ostatnich latach.


Logo design by TAMK student Joanne Wong with new color scheme. /// Logo zaprojektowane prze studentkę TAMK Joanne Wong w nowej kolorystyce. If you want to have access to the latest news, follow our Facebook page:
or read our blog on the TAMK Art, Music and Media 7th International Week website.

Jeśli chcesz mieć dostęp do najnowszych wiadomości, śledzić naszą stronę na Facebooku: Here you can see one example of the workshops which were at TAMK last year:
Tutaj możesz zobaczyć jeden przykład warsztatów, które były w TAMK w zeszłym roku:


PS. If somebody missed the dates from logo.
TAMK Art, Music and Media 7th International Week will be between 06-09 of May 2014.

PS. Jeżeli ktoś nie zauważył dat na logo.
TAMK Art, Music and Media 7th International Week  odbędzie się pomiędzy 06-09 maja 2014.

Aquatic System

On 18.01.2014 I was honored to represent Academy of Popculture at The Eurosonic Noorderslag Festival in Groningen, Holland. I was part of the audiovisual project called Aquatic System where I was VJing to the music of Multicast Dynamics.  
Short decryption:
Aquatic System is a new project of *Samuel van Dijk under his moniker Multicast Dynamics. The aquatic system slowly and systematically reveals its pattern, shapes and movements within different environments and climates. With an observatory ear and eye the frequencies of nature can be identified. Recordings of these streams and systems are being manipulated live in the form of sound and image, thus creating a complex aquatic system. An unique sensory experience with the focus on atmosphere, details and storytelling. 
Visuals made by Emilia Ewa Kwiatkowska.
I have to write that this was a great experience. I found out about this project just 1, 5 week before the show. It was a bit frightening but also exciting since it was the first time when I was doing VJing. Days and nights I was preparing to this performance, also by learning Resolume program. I used footage from Fuerteventura and Finland to show all states of water: ice, steam, streams, waves, etc. 
W dniu 18.01.2014 miałem zaszczyt reprezentować Academy of Popculture (Akademię Popkultury) na festiwalu EuroSonic Noorderslag w Groningen, w Holandii. Byłam częścią audiowizualnego projektu o nazwie Aquatic System, gdzie robiłam wizualizację (VJing) muzyki Multicast Dynamics.
Krótka deskrypcja:
Aquatic System to nowy projekt * Samuela van Dijka pod jego pseudonimem Multicast Dynamics. Wodny system powoli i systematycznie ujawnia swój wzór, kształt i ruch w obrębie różnych środowisk i klimatów. Z "obserwatorium" ucha i oka można zidentyfikować częstotliwości natury. Nagrania z tych strumieni i systemów są manipulowane na żywo w formie dźwięku i obrazu, tworząc kompleksowy system wodny. Unikalne doświadczenie zmysłowe z naciskiem na atmosferę, szczegóły i opowieści.
Wizualizacje wykonane przez Emilię Ewę Kwiatkowską.
Muszę napisać, że było to wspaniałe doświadczenie. Dowiedziałam się o tym projekcie tylko 1,5 tygodnia przed koncertem. To było trochę przerażające, ale również ekscytujące, ponieważ był to pierwszy raz, kiedy robiłam wizualizację na żywo. 
Dni i noce przygotowywałem się do tego występu, także poprzez uczenie programu Resolume (do wizualizacji na żywo). 
Wybrałam materiały z Fuerteventury i Finlandii, aby pokazać wszystkie stany wody: lód, parę wodną, strumienie, fale, itp.


Screenshots from upcoming video and photographs by Erik Middendorp /// Screeny z nadchodzącego filmu oraz fotografie wykonane przez Erika Middendorpa
Our stage and the leaflet :) /// Nasza scena i ulotka :)

After performance we received very good feedback. We were invited to perform Aquatic System one more time at The Academy of Popculture on 21.01. 
Po realizacji otrzymaliśmy bardzo dobre opinie. Zostaliśmy zaproszeni do wykonywania Aquatic System jeszcze jeden raz  na Akademy of Popculture dnia 21.01.


Definitely we are going to continue this project! /// Na pewno będziemy kontynuować ten projekt!


Some photographs from sleepless nights before the show... /// Niektóre fotografie z bezsennych nocy przed show...
Photos from the rehearsal. /// Zdjęcia z próby.


*Samuel van Dijk has managed to build a solid reputation by publishing electronic music under different names, such as Mohlao, Multicast Dynamics, Inward Content (collaboration with Delta Funktionen) and VC-118A, perhaps his most conceptual project. After having educated himself by listening to the sounds from Basic Channel, Drexciya and Underground Resistance – the Dutchman was soon drawn to experimenting with music production software, various hardware and synthesizers.
 His productions and live sets range from claustrophobic, grubby analogue techno next to crystalline, otherworldly electro and simmering, abstract experimental electronics. The result of this sonic experience can be best heard on his debut Lunar Disko album, International Airlines, which covers the diversity, different colours of sound and focus on evoking an ethereal sculpture of sounds.
 Always programmed within time and space, his music is directly connected with the visual perception and unconscious mind. Carefully and methodically entering musical fields which were previously unknown..

*Samuelowi van Dijk udało się zbudować solidną reputację, publikując muzykę elektroniczną pod różnymi nazwami, takimi jak Mohlao, Multicast Dynamics, Inward Content (przy współpracy z Delta Funktionen) i VC-118A , być może jego najbardziej koncepcyjnym projektem. Po ukształtowaniu się słuchając dźwięków z Basic Channel, Drexciya i Underground Resistance -Holender szybko zaczął eksperymentować z oprogramowaniem do produkcji muzyki, różnym sprzętem i syntezatorami.
 Jego produkcje i sety na żywo mieszczą się w przedziale od klaustrofobicznego, analogowego techno do krystalicznego, electro z innego świata, zawierającego abstrakcyjną eksperymentalną elektronikę. Wynik tego eksperymentu akustycznego najlepiej można usłyszeć na jego debiutanckim albumie Lunar Disko, International Airlines, który obejmuje ową różnorodność, z naciskiem na eteryczną rzeźbę dźwięków.
 Zawsze zaprogramowany w czasie i przestrzeni, jego muzyka jest bezpośrednio połączona z percepcją wzrokową i podświadomością. Starannie i metodycznie wkracza na pola muzyczne, które wcześniej były nieznane ..

I AM SO HAPPY!
JESTEM SZCZĘŚLIWA!
Colorful world...

Returning to Tampere after a week long trip, I found some great photos from my father's exhibition. Those photographs were posted by Ayuntamiento La Oliva at their Facebook page. The opening was held to the accompaniment of classical music performed by my mom.

Wracając do Tampere po tygodniowej podróży, znalazłam wspaniałe zdjęcia z wystawy mojego taty. Te zdjęcia zostały zamieszczone na Facebooku przez Ayuntamiento La Oliva. Otwarcie odbyło się przy akompaniamencie muzyki klasycznej, wykonanej przez moją mamę.


Exhibition II

Dear all,
I am happy to announce that the Finlayson Open Exhibition is ready to be explored. You can visit it till 25.01.14. between 10 a.m. - 8 p. m. at Tampere main library Metso. There is a huge variety of artworks from TAMK students. I have a few photos from the opening which was on Monday.  
For more information on the official FOE website: foetampere.net


Szanowni Państwo,
Finlayson Open Exhibition (wystawa) jest gotowa na odkrycie. Można ją zwiedzać do 25.01.14. od 10 rano - 8 wieczorem w głównej bibliotece Metso w Tampere. Jest tam ogromna różnorodność prac studentów TAMK. Mam kilka zdjęć z otwarcia wystawy, które odbyło się w poniedziałek.
Więcej informacji na oficjalnej stronie FOE: foetampere.net
I was so happy that I had to cover one of my photographs :p /// Byłam tak szczęśliwa, że musiałam zasłonić jedno z moich zdjęć :pGuests at the opening of the exhibition. /// Goście na otwarciu wystawy.The ROOF series. /// Seria The ROOF.
Collages with some artworks that can be seen at the exhibition. /// Kolaże z niektórymi pracami, które można zobaczyć na wystawie.

Collage with pictures of the preparations for the exhibition. /// Kolaż ze zdjęciami z przygotowań do wystawy.

Printing /// DrukowanieBAHIA COLOR

Today was a printing day for me. Photos look great, tomorrow I am going to frame them :) I am very excited about FOE exhibition after seeing most of works today - I have to be honest - very talented people study at TAMK.

That's a great coincidence that my dad starts an exhibition at the same day as me. As I was mentioning in previous blog post, I am very happy for him. Today I would like to show you video made by Samuel van Dijk The Process of Creating Paintings - special thanks to him for creating such a beautiful story!
Almost all paintings for his exhibition, can be seen here:

Dziś był dla mnie dzień drukowania. Zdjęcia wyglądają świetnie, jutro oprawianie :) Jestem bardzo podekscytowana FOE wystawą  po obejrzeniu większości prac - będe szczera, bardzo utalentowani ludzie studiują w TAMK.

To wielki zbieg okoliczności, że mój tata i ja ruszamy z  wystawą w tym samym dniu. Jak już wspomniałam w poprzednim poście, jestem bardzo z niego zadowolona. Dzisiaj chciałabym pokazać wideo wykonane przez Samuela van Dijk The Process of Creating Paintings (Proces tworzenia obrazów) - specjalne podziękowania dla niego za tak piękną historię!
Obrazy, które będzie można obejrzeć na wystawie, znajduja sie tutaj:
Very busy :) /// Bardzo zapracowani

Details/// Detale

Details/// Detale

Details/// Detale


Freezing

Can you imagine that is beginning of January and lakes are not frozen in Finland (Pirkanmaa region) yet?
For me is something totally weird. Instead of snow we have a fog, at least today... and that's why we (me and my ) decided to take bikes and ride towards the lake. It was a wonderful view, misty, inscrutable... and I did not have a tripod!!! Anyway, I have for you a few photos.  

Czy możecie sobie wyobrazić, że jest początek stycznia i jeziora w Finlandii nie są jeszcze zamarznięte (region Pirkanmaa)? 
Dla mnie jest to coś zupełnie dziwnego. Zamiast śniegu mamy mgłę, przynajmniej dzisiaj ... i dlatego my (ja i mój ) zdecydował się wziąść rowery i pojechać w kierunku jeziora. Był tam  wspaniały widok, mglisty, tajemniczy ... i nie miałam statywu! W każdym razie, mam dla was kilka zdjęć.

Misty lake /// Zamglone jezioro
The lake is freezing at the moment /// Zamarzające jezioro

Photograph taken by /// Fotografia wykonana przez 
*I need my own, good tripod (as fast as possible)!
*Potrzebuję swojego, dobrego statywu (najszybciej jak sie da)!

FOE

I am happy to announce that this year is starting with a very nice event called Finlayson Open Exhibition which will take place between 14.01.-25.01.2014 at Metso library in Tampere. 
From around half a year, artists from Tampere University of Applied Sciences' Finlayson campus, were preparing their works for this exhibition. I am honored to show a few of my photographs during that event. 
You are all welcomed.


Ogromnie się cieszę, że ten roku rozpoczyna się z bardzo fajną imprezą zwaną Finlayson Open Exhibition (Otwarta Wystawa Finlayson), która odbędzie się w dniach 14.01.-25.01.2014 w bibliotece Metso w Tampere.
Od około pół roku, artyści z Tampere University of Applied Sciences (Finlayson kampus), przygotowywali swoje prace na tą wystawę. Jestem zaszczycona, że mogę pokazać kilka moich zdjęć podczas tej imprezy.
Zapraszam wszystkich serdecznie.You can read more about artists at FOE website by clicking on the image below.
Możesz przeczytać więcej na temat artystów na stronie FOE, klikając na obrazek poniżej (informacje tylko w jezyku angielskim)


 FOE Tampere
Print screen from FOE website /// Print screen ze strony internetowej FOE

Being proud daughter....

I am so proud about my mother that you cannot imagine. A year ago, during Christmas I gave her piano notes (she was studding at The University of Music) and I wished her to play piano again after almost 30 years...  After hard work which she has done during the last year (every day few hours of play) she will perform. She plays amazing classical music.

I am very proud about my father as well. He is going to have a solo exhibition starting from 15.01.2014 in Corralejo, Fuerteventura. This also is his first exhibition after many years. I will write more information about it very soon on my blog. 

Both are amazing :DBycie dumną córką ....
Jestem tak dumna z mojej mamy, że nie możecie sobie tego wyobrazić. Rok temu, w Boże Narodzenie, podarowałam jej nuty na fortepian (studiowała na Akademii Muzycznej) i życzyłam jej, aby znowu zaczęła grać na pianinie, po prawie 30 latach ... Po ciężkiej pracy, którą wykonała w ciągu ostatniego roku (codziennie kilka godzin gry) będzie wystepować. Gra niesamowitą muzykę poważną.

Jestem również dumna z mojego taty, który będzie miał wystawę indywidualną swoich obrazów począwszy od 15.01.2014 w Corralejo, Fuerteventura. Jest to również jego pierwsza wystawa po wielu latach. Wkrótce napiszę o tym więcej na moim blogu.

Oboje są niesamowici :DBUZIAKI

e m i r e l l a

EN: Thank you for visiting my personal blog. Text is bilingual (English and Polish). You can find here posts about photography, painting, video, graphics and things which involve my/others creativity. I am looking forward to your comments and suggestions.

PL: Dziękuję za odwiedzenie mojego osobistego bloga. Tekst jest dwujęzyczny (angielski i polski). Możesz znaleść tutaj posty o fotografii, malarstwie, wideo, grafice i tym, co wiąże się z moją/innych kreatywnością. Na co dzień mieszkam w Finlandii. Z niecierpliwością czekam na Wasze komentarze i sugestie.
 

e m i r e l l a

e m i r e l l a

Total Pageviews /// Liczba odsłon