Going to Vic!

Hello all!
On Monday I am going to Vic (Catalonia) for DobleClick festival together with Samuel! We are going to have presentation about our Aquatic System performance... and we will perform there as well! I am very happy about that, this will be our fourth performance together ♥

DobleCLICK!Check out the Samuel's website / Sprawdź stronę internetową Samuela: chaindata.nl


Witam wszystkich! 
W poniedziałek jadę do Vic (Katalonia) na DobleClick festiwal, wraz z Samuelem! Będziemy mieć prezentację na temat naszego przedstawienia Aquatic System i wystąpimy tam również! Jestem bardzo zadowolona, to będzie nasz czwarty wspólny występ ♥ 

DobleCLICK! I wanted to show you how our screens look like, I really like them now!
Chciałam pokazać, jak wyglądają nasze ekrany, bardzo je teraz lubię!


During rehearsals... dancing ... /// Podczas prób... tańcząca...


I am also busy with my internship, finally we made a draft of workshop programme... I am super excited about this event and I have to say that I really like it. As an 'artist' I was a bit uncertain at the beginning since I was always thinking that 'I cannot coordinate things/projects' but I have to say that I feel really great at my work! You can check the draft of the workshop programme at our website: 

Jestem również zajęta moją praktyką, w końcu zrobiliśmy szkic programu warsztatowego... Jestem bardzo podekscytowana tym wszystkim i muszę powiedzieć, że bardzo lubię mój staż. Jako "artystka" byłam trochę niepewna na początku, zawsze myślałam, że "nie mogę koordynować rzeczy/projektów", jednak muszę powiedzieć, że czuję się naprawdę świetnie w mojej pracy! Możecie sprawdzić szkic programu warsztatów na naszej stronie internetowej:Kind regards!
Pozdrawiam!

Business Card

Since a long time I was searching for the proper business card for me. Since I am doing a lot of different 'visual' things, I had difficulties with proper design. Browsing the website Inspiration Hut I found an inspiring post called Fantastic Collection of 26 Business Card Designs, Done Right!. Here are the results:

Od dłuższego czasu szukałam odpowiedniej wizytówki dla siebie. Ponieważ robię dużo różnych "wizualnych" rzeczy, miałam trudności z właściwym wzorem. Przeglądając stronę Inspiration Hut znalazłam inspirującą wiadomość Fantastic Collection of 26 Business Card Designs, Done Right!. Oto wyniki:

I used Artisan Water Mixable Oil colors + Fast Drying Medium from Winsor&Newton
/// Użyłam mieszalne z wodą farby olejne Artisan + szybko-schnące Medium z Winsor&Newton 
This was the first one... /// To była moja pierwsza...
I sewed my printed details to previously painted sheets /// Moje dane przyszłam do ówcześnie przygotowanych karteczek
The results /// Wyniki
I also decided to create different combinations, with recycled plastic sheet /// Stworzyłam też inną kombinację z plastikową folią z odzysku

All together /// Wszystkie razem


Have a nice week!
Udanego weekendu!

Aquatic System II

Currently, Samuel and I are very busy preparing our second performance which takes place during upcoming week. I would like to share with you some photographs :)
You can read more about Aquatic System in my previous blog post:
http://emirella.blogspot.fi/2014/01/aquatic-system.html

Obecnie, Samuel i ja jesteśmy bardzo zajęci przygotowaniem naszego drugiego występu, które odbędzie się podczas nadchodzącego tygodnia. Chciałbym podzielić się z Wami kilkoma zdjęciami :)
Możesz przeczytać więcej na temat Aquatic System w moim poprzednim poście:
http://emirella.blogspot.fi/2014/01/aquatic-system.html

Printed flyers /// Wydrukowane ulotki

The fabric test was an important part of our brainstorming sessions. We decided to use 2 fabrics from 5 purchased. We focused mainly on visibility and transparency.

Test tkaniny był ważną częścią naszych sesji burzy mózgów. Zdecydowaliśmy się na 2 tkaniny z 5 zakupionych. Skupiliśmy się głównie na widoczności i przejrzystości.
Preparation of the screens /// Przygotowania ekranów
Our screens /// Nasz ekrany

Rehearsals /// Próby


Samuel will use his TINYSIZER! /// Samuel użyje swojego TINYSIZERa!

Aquatic System will perform during Tampere Film Festival
Aquatic System wystąpi podczas Festiwalu Filmowego w TampereSee you soon!
Do zobaczenia wkrótce!PS. We have been chosen to present our project during the dobleCLICK! Festival, which takes place in Vic, Catalonia! 
PS. Zostaliśmy wybrani do zaprezentowania naszego projektu podczas festiwalu dobleCLICK!, który odbędzie się w Vic w Katalonii!

e m i r e l l a

EN: Thank you for visiting my personal blog. Text is bilingual (English and Polish). You can find here posts about photography, painting, video, graphics and things which involve my/others creativity. I am looking forward to your comments and suggestions.

PL: Dziękuję za odwiedzenie mojego osobistego bloga. Tekst jest dwujęzyczny (angielski i polski). Możesz znaleść tutaj posty o fotografii, malarstwie, wideo, grafice i tym, co wiąże się z moją/innych kreatywnością. Na co dzień mieszkam w Finlandii. Z niecierpliwością czekam na Wasze komentarze i sugestie.
 

e m i r e l l a

e m i r e l l a

Total Pageviews /// Liczba odsłon