Pros and Cons: 2015

by - 31.12.15

Did you realise that today is the last day of 2015!?!
Czy zdajesz sobie sprawę, że dziś jest ostatni dzień 2015 roku!?!

To celebrate it I wrote something on the blog: a short summary of the past 365 days.
Aby to uczcić napisałem coś na blogu: krótkie podsumowanie ostatnich 365 dni.


Pros:
Zalety:

1. Engagement - as almost every girl on this world I was always dreaming about meeting my superhero, beautiful prince and loving gentleman in ONE (something like shampoo: 3 in 1☺). Guess what! One of these men (of a dying species) asked me to tie the knot! We are planning our wedding ever since.
1. Zaręczyny -jak prawie każda dziewczynka na świecie, zawsze marzyłam o spotkaniu mojego super bohatera, pięknego księcia i kochającego gentlemana w JEDNYM (coś jak szampon 3 w 1☺). Zgadnijcie co! Jeden z tych mężczyzn (z wymierającego gatunku) poprosił mnie o rękę! Od tego czasu planujemy nasz ślub.

Sea - Champaign - Ring - Ready to launch a ship for both of us

2. Graduation - I have graduated from Tampere University of Applied Sciences in Finland. On my Media Programme I could develop my skills in graphic design, painting, photography, video production, project coordination and social media. During 4 years of study I attended in several international workshops, co-organized International Week and Mindtrek festival. In my thesis work 'Video as a Music Visualization Tool : Project: Aquatic System' I entered completely new world: VJing. You can find it here: click.
*It is the second university, which I successfully graduated. The first was the University School of Physical Education in Poznan (AWF), where I gained a master's degree.
2. Ukończenie wyższych studiów - Jestem absolwentką Tampere University of Applied Sciences w Finlandii. Na wydziale Mediów mogłam rozwijać swoje umiejętności w zakresie projektowania graficznego, malarstwa, fotografii, produkcji wideo, koordynacji projektów i mediów społecznościowych. W ciągu 4 lat studiów brałem udział w kilku międzynarodowych warsztatach oraz współorganizowałam Międzynarodowy Tydzień w TAMK Media i Mindtrek festiwal. W mojej pracy licenciackiej "Video as a Music Visualization Tool : Project: Aquatic System" weszłam w zupełnie nowy świat: VJing. Prace można znaleźć tutaj: klik.
* Jest to druga uczelnia, którą z powodzeniem ukończyłam. Pierwszą była Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu (AWF), gdzie zdobyłam tytuł magistra.

Photo: Me of my '3 in 1'

3. Work - This was the most intensive year at work since I have started in 2011. I had several business trips to Germany - Cologne. In total I spent there around 3 months of testing software <3. Cologne is a beautiful city full of good vibes, little cafes, multicultural cuisine and nice people.
3. Praca - To był najbardziej intensywny rok w pracy od 2011. Odbyłam kilka podróży służbowych do Niemiec - Kolonii. W sumie, spędziłam tam około 3 miesięcy testując oprogramowania <3.  Kolonia jest pięknym miastem pełnym dobrych wibracji, malutkich kawiarni, wielokulturowej kuchni i miłych ludzi. 

Photo: Samuel
4. Being proud - My fiancé not only graduated from his University but also had 7 releases on vinyl last year including 3 albums (also on CD)! WoW! What a man! You can check more at his:
4. Duma - Mój narzeczony nie tylko ukończył swoją uczelnie, ale również miał 7 wydań swojej muzyki na płytach winylowych, w tym 3 albumy (również na CD)! Co za facet! Możecie sprawdzić więcej informacji na jego:

-Vc-118a / Mohlao FB page

Releases /// Płyty:
◘ Mohlao - Neurowaves (EP) ◘ Mohlao - Influx (compilation EP) ◘ VC-118A - Propulse (EP) ◘ VC-118A - Vaxna (EP) ◘ Multicast Dynamics - Scape (LP) ◘ Multicast Dynamics - Aquatic System (LP) ◘ Multicast Dynamics - Scandinavia (LP)

Photo: Samuel

5. People - Open your eyes and realise how great people are surrounding you. I did it and I truly recommend it...
5. Ludzie - Otwórz oczy i uświadom sobie, jak wspaniali ludzie są wokół Ciebie. Ja to zrobiłam i naprawdę to polecam...


Cons:
Wady:

1. Creativity - My creative mind has been asleep since the beginning of the year. I made a few creative works including 2 videos, wedding invitations and other tasks, but in my opinion it was not enough. Everything has started when I was writing my thesis and all the 'rules' just sucked out my energy (have you ever experienced that?). The intensive work abroad also had a big impact on things I used to do. But... I have read a lot of good stuff like e.g. Raw View Magazine! Inspirations for 2016!
1. Kreatywność - Mój twórczy umysł został uśpiony od początku roku. Zrobiłam kilka prac twórczych, w tym 2 filmy, zaproszenia ślubne i inne zadania, ale  w mojej opinii za MAŁO! Wszystko zaczęło się, gdy pisałam pracę licencjacką i wszystkie "zasady" po prostu wyssały moją energię (czy kiedykolwiek doświadczyliście tego?). Intensywna praca za granicą, miała również duży wpływ na rzeczy, które robiłam. Ale... Przeczytałem wiele dobrych rzeczy, jak na przykład Raw View Magazine! Inspiracje na 2016 rok!

Photo: Samuel

2. Writing - Yes, writing blog posts was not the strongest side of 2015 and to be honest - I know where it has started. Participation in the blog competition was not a good idea. If I will ever do it again - please stop me :D. This blog post is my 'come back from the dark side of the Force' (Ps. I have to see new Star Wars, everyone is so excited about it... - any reviews?).
2. Pisanie - Tak, pisanie bloga nie było najmocniejszą stroną 2015 roku i szczerze mówiąc - wiem, gdzie to się zaczęło. Udział w konkursie nie był dobrym pomysłem. Gdy kiedykolwiek będę chciała znowu to zrobić - proszę mnie powstrzymać :D. Ten wpis na blogu jest moim "powrotem z ciemnej strony Mocy" (Ps. muszę zobaczyć nowe Gwiezdne Wojny, każdy jest nimi podekscytowany... - jakieś opinie?).

Photo: Samuel


2016 will be a year of great changes! I wish you all the best!
2016 będzie rokiem wielkich zmian! Życzę Wam wszystkiego najlepszego!
Kisses /// Całuski,
EmiYou May Also Like

0 comments

Thank you for your comment /// Dziękuję za Twój komentarz

Instagram