Merge

by - 17.4.16

I would like to share with you another video made for Samuel van Dijk a.k.a. Multicast Dynamics. The video is made for 'Merge' track available on 'Outer Envelopes' [CD | LP | DIGITAL] released on February 26th 2016 by Denovali Records. This is the project I worked on during my visit on Fuerteventura.

Chciałabym podzielić się z Wami kolejnym filmem wykonanym dla Samuela van Dijk a.k.a. Multicast Dynamics. Film wykonany jest dla utworu "Merge" dostępnego na "Outer Envelopes" [CD | LP | DIGITAL] wydanego 26 lutego 2016 przez Denovali Records. Jest to projekt, nad którym pracowałam w czasie mojego pobytu na Fuerteventurze.

'Outer Envelopes' is the fourth and final installment in the four part album series. It is a continuation of exploring, written on a grid of time by constructing auditive scenes. Technically the album was composed using noise generators, home-made modular synthesizers and experiments with voltages - in short, by combining analogue and digital technology. The album is complimentary to the previous three albums and their logical continuation at the same time. Focused on the animated world of sound, van Dijk transmits celestial sound waves to discover new uncharted sonic territories. He sends a time capsule out into a fictional space, exploring the unknown and placing sonic beacons which create eerie soundscapes and detailed textures. Together with airy pads and dark shuffling rhythms, these elements form dynamic sequences which display the sonic and embody the thematic evolution of the Multicast Dynamics project. Throughout the four-album series, van Dijk crossed more and more sonic layers, slowly zooming out from a microscopic to a macroscopic scale. Thus Outer Envelopes represents the momentary climax of van Dijks output as Multicast Dynamics - as it closes one chapter, a new one begins. 
Multicast Dynamics FB


"Outer Envelopes" to czwarty i ostatni album z czteroczęściowej serii. Jest to kontynuacja odkrywania, zapisana na sonicznej osi czasu. Technicznie album został złożony za pomocą generatorów szumu, domowej roboty syntezatorów modularnych i eksperymentów z napięciami - krótko mówiąc, poprzez połączenie analogowej i cyfrowej technologii. Album jest komplementarny z poprzednimi trzema albumami i jest ich logiczną kontynuacją. Skoncentrowany na animowanym, sonicznym świecie, van Dijk transmituje niebiańskie fale dźwiękowe do odkrywania nowych i niezbadanych terytoriów dźwiękowych. Artysta wysyła kapsułę czasu na zewnątrz, do fikcyjnej przestrzeni, odkrywając nieznane. Wraz z airy pads i mrocznymi, przetasowanymi rytmami, elementy te tworzą dynamiczne sekwencje, które ucieleśniają tematyczną ewolucję projektu Multicast Dynamics. Poprzez cztery albumy, van Dijk przekroczył więcej warstw dźwiękowych, powoli oddalając się od mikroskopijnej do makroskopijnej skali. Zatem "Outer Envelopes" reprezentuje obecny punkt kulminacyjny van Dijka jako Multicast Dynamics - zamykając jeden rozdział, rozpoczyna nowy.  
Nieoficjalne tłumaczenie tekstu Multicast Dynamics z FB 

The video was published for the first time at Different Grooves blog for whom I wrote:
"The footage for the ‘Merge’ music video was recorded on Fuerteventura during the wintertime. The combination of the land, water and air creates a specific atmosphere, which was a great inspiration during the recording process. In the same way as Samuel in his music, I tried to combine analogue and digital equipment in the filming process. The digital camera with an analogue lens 50mm played the main role. Multicast Dynamics uses a lot of sound layers what makes his music very interesting to listen to. I tried to find their reflection in the island’s landscape and create visual layers by using different filming techniques, framing and montage. Merge combines a lot of adversity, which together form a perfect whole. The image is diverse; pleasant but sometimes disturbing for the eye. For me this video is like an evolution, the story is examined but the future is still inscrutable."

Wideo miało swoją premierę na blogu Different Grooves, dla których napisałam:
Materiał filmowy dla "Merge" został nagrany na Fuerteventurze podczas zimy. Połączenie ziemi, wody i powietrza tworzy bardzo specyficzną atmosferę, która była wielką inspiracją podczas nagrywania. W ten sam sposób jak Samuel w jego muzyce, starałam się połączyć sprzęt analogowy i cyfrowy podczas filmowania. Kamera cyfrowa w połączeniu z analogowym obiektywem 50 mm grały pierwsze skrzypce. Multicast Dynamics używa wiele warstw dźwiękowych, co powoduje, że jego muzyka jest bardzo interesująca. Starałam się znaleźć ich odzwierciedlenie w krajobrazie wyspy i stworzyć wizualne warstwy poprzez wykorzystanie technik filmowych, kompozycji i montażu. Merge łączy wiele przeciwności, które razem tworzą doskonałą całość. Obraz jest zróżnicowany, przyjemny, ale czasem trudny dla oka. Dla mnie to wideo jest jak ewolucja, historia została odkryta, ale przyszłość jest niezbadana.

Outer Envelopes released on (wydana na) Denovali Records

Multicast Dynamics: 

You May Also Like

0 comments

Thank you for your comment /// Dziękuję za Twój komentarz

Instagram